THE SOCIAL FRAMEWORK FOR THE RIGHT OF THE WEAKER PARTY Cover Image

ДРУШТВЕНИ ОКВИР „ПРАВА СЛАБИЈЕГ“
THE SOCIAL FRAMEWORK FOR THE RIGHT OF THE WEAKER PARTY

Author(s): Slaviša Kovačević
Subject(s): Sociology of Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: the strong vs. the weak; powerful vs. powerless; force vs. rule of law; social context; social perception; justice; solidarity

Summary/Abstract: Израз „право слабијег“ аутор појмовно разматра у физичко-биолошком, социјално-психолошком, формално-правном и социолошко-правном значењу и утврђује њихова нормативна исходишта. У истраживању аутор полази од три методолошко- теоријска становишта: правно-социолошког метода, антропо- солидаристичке теорије права и доктрине социјалних права са циљем утврђивања генерализација о факторима и околностима фактичке неједнакости и немоћи појединаца и група у остваривању својих људских права и слобода. Дихотомија јак−слаб увек се јавља у диференцираном друштву кога „прождиру“ природне и друштвене неједнакости и стање немоћи појединаца, а ако се тo разликовање културно и идеолошки оправдава, онда се форматира посебна ауторитарна и патерналистичка свест која такво стање одржава. Аутор у раду разматра право слабијег у контексту нефункционалног права, посебно права земаља у транзицији. Право слабијег смештено је у оквир фактичких друштвених, културних, економских и политичких оквира у којима се оно ствара, примењује и остварује: „право слабијег“ од правног текста до друштвеног контекста. Правна заштита и правна сигурност „слабијег“ одређени су, пре свега, нормативно- правним капацитетом и фактичком извесношћу остваривања функције права у заштити слабијег. Претежне караткеристике друштва и стварне немогућности примене права утичу и на степен имплементације човекових права. Сиромашно и неразвијено друштво смештено у аномични друштвених амбијент представљају неповољан контекст за остваривање права слабијег.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 70
  • Page Range: 157-169
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian