Spatial Econometric Approach to Modelling of Selected Western Diseases Cover Image

Podejście przestrzenne do modelowania wybranych chorób cywilizacyjnych
Spatial Econometric Approach to Modelling of Selected Western Diseases

Author(s): Alicja Olejnik, Agata Żółtaszek
Subject(s): Human Resources in Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: diseases of affluence; health; socioeconomic development; spatial analysis; choroby cywilizacyjne; zdrowie; rozwój społeczno‑ekonomiczny; przestrzenny model ekonometryczny; przestrzenny model Durbina

Summary/Abstract: For years now, developed countries face an epidemic of high blood pressure, diabetesand high cholesterol, risk factors related to heart and circulatory disease, and a suite of psychologicaldisorders ranging from depression, anxiety, to compulsive behaviours. These health risks have traditionallybeen associated with affluence, however by 2008 there is no clear link between nationalincome and these diseases. E.g. according to Danaei, there was no relationship between national incomeand blood pressure in men, and in women blood pressure was even higher in poorer countries.This paper provides an in depth analysis of this correlation, applying spatial econometrics tools. Thespatial aspect of the prevalence of western diseases does not seem to be obvious and, to our knowledge,is not widely explored in the literature. In particular, the paper investigates the spatial processesof selected diseases of affluence in regions of the European Union. The research covers 261 NUTS2 regions for the period 2003–2010. This study provides the spatial analysis of circulatory and mentalhealth disorders. In our opinion, the presented spatial econometric approach may constitute an importantcontribution to the field of epidemiology. // Od lat kraje rozwinięte borykają się z epidemią wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycą,podwyższonym poziomem cholesterolu, czynnikami ryzyka związanymi z chorobami serca i układukrążenia, ale także z szeregiem zaburzeń psychicznych, począwszy od depresji, stanów lękowych,aż po stany kompulsywne. Te zagrożenia wiązano zazwyczaj z zamożnością kraju, jednak do 2008 rokuzwiązek między dochodem narodowym a chorobami cywilizacyjnymi nie miał jasnego potwierdzeniaw literaturze przedmiotu. Co więcej, według Danaei nie stwierdzono żadnej zależności międzydochodem narodowym a ciśnieniem krwi u mężczyzn, u kobiet zaś ciśnienie krwi było nawet wyższew krajach biedniejszych. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie pogłębionej analizytej korelacji z użyciem narzędzi ekonometrii przestrzennej. Aspekt przestrzenny rozpowszechnieniachorób cywilizacyjnych nie wydaje się oczywisty, a zgodnie z naszą wiedzą nie jest szeroko opisywanyw literaturze. Nasza analiza dotyczy procesów przestrzennych wybranych chorób cywilizacyjnychw regionach Unii Europejskiej. Badanie obejmuje 261 regionów NUTS 2 w latach 2003–2010. Stanowiono analizę przestrzenną chorób układu krążenia oraz chorób psychicznych. Prezentowane w artykulepodejście z zastosowaniem ekonometrii przestrzennej może stanowić istotny wkład w rozwójdziedziny epidemiologii chorób cywilizacyjnych.

  • Issue Year: 6/2017
  • Issue No: 332
  • Page Range: 39-50
  • Page Count: 12
  • Language: English