Economic Development and the Spread of Diseases of Affluence in EU Regions Cover Image

Rozwój regionalny i epidemiologia chorób cywilizacyjnych w regionach UE
Economic Development and the Spread of Diseases of Affluence in EU Regions

Author(s): Agata Żółtaszek, Alicja Olejnik
Subject(s): Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: diseases of affluence; health; socioeconomic development; spatial analysis; choroby cywilizacyjne; zdrowie; rozwój ekonomiczno‑społeczny; analiza przestrzenna

Summary/Abstract: Diseases of affluence (diseases of the twenty‑first century, Western diseases) by definition shouldhave higher prevalence and/or mortality rates in richer and more developed countries than in poorer,underdeveloped states. Therefore, it has been indicated that it is the civilizational progress (directlyor indirectly via changes in lifestyle, diet, physical activity, stress, etc.) that stimulates epidemic outbreaksof some illnesses (cancer, diseases of respiratory and cardiovascular systems, diabetes, mentaldisorders). On the other hand substantial financial resources, highly qualified medical personnel,and cutting‑edge technology of richer states, should allow for effective prevention, diagnostics, andtreatment of these diseases. The European Union as a whole, as well as all its member states and theirregions, may be considered “highly developed” in terms of economy. Does it, however, mean thatEU can be perceived as homogeneous as far as the diseases of affluence epidemiology is concerned?Are the relatively small differences in economic regional development (compered to worldwide inequalities)a significant factor in the spatial distribution of the diseases of affluence? To evaluate thepossible dispersion in the epidemiology of some of the so called Western diseases and their relationto regional development, tools of spatial statistics have been incorporated. The research covers 261EU NUTS 2 regions for the years 2003–2010. This research may provide some insight into the existenceof hypothetical diseases of affluence as well as help recognize spatial patterns of prevalence andmortality rates for these illnesses. /Choroby cywilizacyjne z definicji charakteryzują się większą zachorowalnością i/lubumieralnością w krajach wysoko rozwiniętych niż w tych mniej rozwiniętych. Dlatego można spotkaćsię z hipotezą, że to rozwój cywilizacji (bezpośrednio lub pośrednio, przez zmiany w diecie, stylu życia,aktywności fizycznej, stres itp.) stymuluje zachorowalność na pewne choroby (nowotwór, chorobyukładu krążenia i oddechowego, cukrzyca, choroby psychiczne). Z drugiej strony zasoby finansowe,wykwalifikowany personel medyczny, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznychw krajach bogatszych powinny znaleźć odzwierciedlenie w efektywniejszej prewencji, diagnostycei leczeniu tych chorób. Unia Europejska – jako całość, jak również poszczególne państwa członkowskiei regiony – uznawana jest za obszar wysoko rozwinięty gospodarczo i społecznie. Czy oznacza to zatem,że jest ona jednorodna pod względem epidemiologii chorób cywilizacyjnych? Czy stosunkowomałe różnice w poziomie ekonomicznego rozwoju regionalnego (w porównaniu z nierównościamiświatowymi) stanowią istotną determinantę przestrzennego rozkładu chorób cywilizacyjnych? W celuzbadania potencjalnych dyspersji w epidemiologii prawdopodobnych chorób cywilizacyjnych i ichzwiązku z rozwojem regionalnym zastosowano narzędzia statystyki przestrzennej. Badanie obejmuje261 regionów NUTS 2 UE w latach 2003–2010. Niniejsza analiza może dostarczyć odpowiedzi na pytanie,czy choroby cywilizacyjne istnieją i jaki jest rozkład ich zachorowalności.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 331
  • Page Range: 23-37
  • Page Count: 15
  • Language: English