Differences in the Standard of Living of Households Representing Various Social-Economic Groups and Sizes Cover Image

Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości
Differences in the Standard of Living of Households Representing Various Social-Economic Groups and Sizes

Author(s): Anna Majchrzak, Joanna Stanisławska
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: standard of living; household; TOPSIS method; poziom życia; gospodarstwo domowe; metoda TOPSIS

Summary/Abstract: The aim of the paper was to assess the standard of living of Polish households in 2006 according to their size and division into socio-economic categories. To measure it a synthetic indicator based on the TOPSIS method was used. The conducted analysis revealed significant differences in the standard of living of individual households. The highest standard of living characterised the households of self-employed persons, which had up to five members, and the households of employed persons, which had not more than two members. In turn, the lowest standard of living was observed in the two-member households of farmers and in the many-member households of retired persons and disability pensioners. Significant disparities in the level of satisfaction of needs relating to individual goods and services may cause differences in the behaviour of individuals, lead to social marginalisation and the emergence of pathological groups that have no chances for proper participation in social life. W pracy przedstawiona została ocena poziomu życia gospodarstw domowych wyodrębnionych według grup społeczno-ekonomicznych i liczby osób w Polsce w 2006 roku. Do pomiaru wykorzystano miernik syntetyczny oparty na metodzie TOPSIS. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych. Największą jego wartością cechowały się gospodarstwa pracujące na własny rachunek, liczące do pięciu osób, oraz pracowników, liczące do dwóch osób. Natomiast najniższy poziom życia zaobserwowano w dwuosobowych gospodarstwach rolników oraz najbardziej licznych gospodarstwach emerytów i rencistów. Duże zróżnicowanie w poziomie zaspokojenia potrzeb w zakresie poszczególnych dóbr i usług może generować odmienne zachowania jednostek, prowadzić do marginalizacji społecznej i powstawania grup o charakterze patologicznym, niemających szans na właściwy udział w życiu społecznym.

  • Issue Year: 144/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 98-108
  • Page Count: 11
  • Language: Polish