Rural Community's Own Resources and External Development Programmes. Issue Discussed on the Example of Dependence: Social Capital — Leader+ Programme Cover Image

Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależności kapitał społeczny – PP Leader+
Rural Community's Own Resources and External Development Programmes. Issue Discussed on the Example of Dependence: Social Capital — Leader+ Programme

Author(s): Maria Halamska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: social capital; programme Leader; local leaders; Łódzkie voivodeship; kapitał społeczny; program Leader; lokalni liderzy; województwo łódzkie

Summary/Abstract: After 2004 substantial financial means started flowing into the Polish countryside owing to public programmes addressed to the rural community. At first, agriculture and farmers were the main recipients of this stream of money. However, since 2007 an ever larger part of the funds has been going to the development of rural areas, which is to be accomplished in accordance with a new model – different than modernization. Besides financial means, an extremely important role is accorded in this model to human, cultural and social resources. Since in the light of various analyses there is a shortage of the latter resources in the rural areas the author wonders whether in this situation the substantial economic means which are destined for the rural community and which create opportunities for far-reaching changes, have a chance to be used in an optimal way and enhance the role of the rural community’s social capital or whether it is more probable that a part of these means will not be utilized. The empirical basis of the author’s considerations are the relations between social capital and the Second scheme of the Leader+ Programme, and the area under her observation is the “rural” part of the Łódzkie voivodeship. Na wieś po 2004 roku płyną znaczne środki finansowe w postaci skierowanych do wsi programów publicznych. Płyną one przede wszystkim do rolnictwa i rolników, lecz część z nich (od 2007 znaczna) skierowana jest na rozwój wsi, który ma się dokonywać wg nowego, innego niż modernizacja, paradygmatu. W nim niezmiernie ważną rolę odgrywają także inne niż finansowe środki: kapitały ludzkie, kulturowe, społeczne. Te, jak wskazują liczne opracowania, są na wsi deficytowe. Autorka zastanawia się, czy w sytuacji, gdy na wieś płyną znaczące środki ekonomiczne, dające szanse na jej daleko idące zmiany, czy zasoby społeczne wsi, jej społeczny kapitał pomogą w ich optymalnym wykorzystaniu, zwielokrotnią siłę ich oddziaływania czy wręcz przeciwnie – część tych środków nie zostanie wykorzystana? Empiryczną bazą rozważań są relacje między kapitałem społecznym a II schematem PP Leader+ a terenem obserwacji jest „wiejskie” województwo łódzkie.

  • Issue Year: 144/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 9-28
  • Page Count: 20
  • Language: Polish