The structure of contemporary Polish rural society. Regional diversity Cover Image

Struktura społeczna współczesnej polskiej wsi. Zróżnicowanie regionalne
The structure of contemporary Polish rural society. Regional diversity

Author(s): Maria Halamska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: structure: social; social-vocational; education; incomem; regional diversity; struktura: społeczna; społeczno-zawodowa; wykształcenia; dochodów; zróżnicowanie regionalne

Summary/Abstract: This sketch presents the structure of rural society. It concentrates on three aspects of the rural social condition: the social-vocational structure, the educational structure (indicating qualification levels) and the revenue structure. The latter is one of the most important factors determining a person's place in the hierarchy of consumer society. The empirical data base is derived from research and the analysis of the Diagnoza społeczna 2009 [Social Diagnosis 2009]. In this year, research was conducted on a representative sample of 12 381 households, comprising 37 841 people. In this a rural sample comprised 4079 households (33%), and included 38.7% of the total sample population. The diversity of rural society has been presented on a nationwide scale and in two regional cross-sections: according to administrative-political regions, or voivodships, and according to the historical regions formed in the 19th and 20th centuries. This second cross section shows Polish territory that was under the control of various partitioning powers in the 19th century and the territories assigned to Poland after the Second World War (formerly known as the “Recovered Territories”). W szkicu przedstawiona została struktura społeczna wsi. Skoncentrowano się na trzech wymiarach położenia społecznego: strukturze społeczno-zawodowej, strukturze wykształcenia wskazującego na poziom kwalifikacji oraz strukturze dochodów, które są jednym z najważniejszych czynników wyznaczających miejsce w hierarchii konsumpcyjnego społeczeństwa. Empiryczną podstawą analizy jest baza danych badań Diagnoza społeczna 2009. W tym roku badania przeprowadzone były na reprezentatywnej próbie 12 381 gospodarstw domowych, w których żyło 37 841 osób. Próba wiejska liczyła 4079 gospodarstw (33%), w których mieszkało 38,7% badanej populacji. Zróżnicowanie społeczne wsi przedstawione zostało w skali całego kraju oraz w dwóch przekrojach regionalnych: wg regionów administracyjno-politycznych, czyli województw, oraz ukształtowanych w XIX i XX wieku regionów historycznych, tj. ziem polskich znajdujących się w XIX wieku pod różnymi zaborami oraz ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej (niegdyś nazywanych Ziemiami Odzyskanymi).

  • Issue Year: 162/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 81-96
  • Page Count: 16
  • Language: Polish