Mendicant Friaries in the Dominion of the Teutonic Order in Prussia and in Royal Prussia after 1466 until the Reformation Cover Image

Mendicant Friaries in the Dominion of the Teutonic Order in Prussia and in Royal Prussia after 1466 until the Reformation
Mendicant Friaries in the Dominion of the Teutonic Order in Prussia and in Royal Prussia after 1466 until the Reformation

Author(s): Rafał Kubicki
Subject(s): History of Church(es), 15th Century, 16th Century, History of Religion
Published by: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Keywords: new foundations of friaries;reform of friaries;mendicants;

Summary/Abstract: W artykule rozpatrzono problem warunków funkcjonowania zakonów mendykanckich na terenie Prus Zakonnych i Prus Królewskich w okresie od 1466 r. do początków Reformacji. Zagadnienie to przedstawione zostało w trzech perspektywach: 1 - organizacyjno-prawnej, tworzenia nowych fundacji klasztornych po 1466 r., 2 - przemian dokonujących się w życiu wewnętrznym poszczególnych wspólnot zakonnych, 3 - nowych form relacji z zapleczem społecznym w miastach i poza nimi. W okresie po 1466 r. największym dynamizmem odznaczali się na tym terenie nowoprzybyli franciszkanie obserwanci, którzy powołali 5 nowych klasztorów. Nieskuteczne okazały się natomiast podobne starania podejmowane przez karmelitów i bernardynów z prowincji polskiej. Obok organizowania nowych klasztorów, istotnym problemem była potrzeba reformy życia wewnętrznego poszczególnych konwentów. W tym samym czasie ważnym kręgiem społecznym, stale rozwijającym swe kontakty z klasztorami mendykantów, stali się przedstawiciele znaczniejszej szlachty. Motywacją ich działań była nie tylko chęć zapewnienia sobie wspomnienia modlitewnego, ale również ekskluzywne formy pochówku i pamięci (własne kaplice w kościołach klasztornych i msze wieczyste).

  • Issue Year: 81/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 83-99
  • Page Count: 18
  • Language: English