Mergers and acquisitions announcement effects to bidding company shareholders: the case of European Union during Cover Image

Mergers and acquisitions announcement effects to bidding company shareholders: the case of European Union during
Mergers and acquisitions announcement effects to bidding company shareholders: the case of European Union during

Author(s): Remigijus Čiegis, Karolis Andriuškevičius
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Mergers and acquisitions; bidding company shareholder wealth effects; event study; Susijungimai ir įsigijimai; siūlančiosios bendrovės akcininkų gerovės efektai; įvykių studija

Summary/Abstract: The article discusses effects of international expansion, type of an acquisition, cultural and institutional distance as well as traditional control variables in order to investigate short term wealth effects for acquiring company shareholders. According to the collected theoretical and practical material, it analyzes how do economic theories explain acquisition returns. The research supports that international expansion by companies from Old EU Member States to New Member States is found to result in a a positive shareholder wealth effect. Straipsnyje nagrinėjama, kaip tarptautinė plėtra, įsigijimo pobūdis, kultūriniai bei instituciniai skirtumai bei tradiciniai kontroliniai kintamieji įtakoja trumpalaikius įsigijimus/susijungimus paskelbiančios įmonės akcininkų disponuojamo turto vertę. Analizuojamos skirtingos ekonominės teorijos, nagrinėjančios bendrovių susijungimų bei įsigijimų metu įmonių akcininkų disponuojamo turto vertės pokyčius. Atlikta įvykių studija įžvelgia, jog senųjų Europos Sąjungos šalių listinguojamų bendrovių įsigijimai bei susijungimai su naujų ES šalių įmonėmis sukuria pridėtinę vertę susijungimus/įsigijimus skelbiančios įmonės akcininkams.

  • Issue Year: 7/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 75-97
  • Page Count: 23
  • Language: English