The Worldwide Spatial Diversity in Population Ageing Cover Image

Zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności na świecie
The Worldwide Spatial Diversity in Population Ageing

Author(s): Anna Janiszewska
Subject(s): Human Geography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: population ageing; elderly people; spatial diversity; world; continents; starzenie się społeczeństw; ludzie starzy; zróżnicowanie przestrzenne; świat; kontynenty

Summary/Abstract: The ageing of populations is a currently global process which occurs in almost all regions of the world, although it is uneven in different countries. Doubtlessly, the changes in demographic behaviours observed at present contribute to the growing thereof, yet the process itself started much earlier. The work analyses statistical data and confirms that the most intense demographic ageing has been occurring for half a century in Europe. However, it needs to be mentioned that the dynam¬ics of population ageing in Europe ever since the 1990s has been lower than in Central and South America or Asia which signifies the spreading of this phenomenon onto other continents. The main purpose of this work was to present the spatial diversity of population ageing in the world, sorted by continents and countries / Starzenie się ludności jest procesem, który obecnie ma zasięg globalny i dotyczy nie¬mal wszystkich regionów świata, choć przebiega bardzo nierównomiernie w skali poszczególnych krajów. Niewątpliwie obserwowane współcześnie przemiany zachowań demograficznych przyczy¬niają się do pogłębiania rozmiarów tego zjawiska, niemniej jednak sam proces rozpoczął się dużo wcześniej. W opracowaniu poddano analizie dane statystyczne i potwierdzono, że najwyższy po¬ziom starości demograficznej występuje już od pół wieku na kontynencie europejskim. Należy jed¬nak stwierdzić, że dynamika starzenia się ludności w Europie począwszy od lat dziewięćdziesiątych jest niższa niż w Ameryce Środkowej i Południowej czy w Azji, co oznacza rozprzestrzenianie się tego zjawiska na inne kontynenty. Głównym celem opracowania jest pokazanie zróżnicowania przestrzen¬nego starzenia się ludności na świecie według kontynentów i krajów.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 331
  • Page Range: 91-113
  • Page Count: 23
  • Language: Polish