STUDY OF DOMESTIC MUSIC OF NORTHEAST BOSNIA FROM 2012-2014. Cover Image

ISTRAŽIVANJE IZVORNE MUZIKE SJEVEROISTOČNE BOSNE TOKOM 2012. – 2014. GODINE
STUDY OF DOMESTIC MUSIC OF NORTHEAST BOSNIA FROM 2012-2014.

Author(s): Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić
Subject(s): Museology & Heritage Studies, Customs / Folklore, Music
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: Zavod; izvorna muzika; sjeveroistočna Bosna; nematerijalno naslijeđe; istraživanje;

Summary/Abstract: Tradicionalna narodna muzika sjeveroistočne Bosne koju najčešće nazivamo izvorna muzika je do sada u struci i nauci vrlo slabo istražena i poznata. To se odnosi, kako na etnološko, tako i na kulturološko i etno-muzikološko istraživanje i poznavanje. Izvorna muzika sjeveroistočne Bosne se odlikuje dvoglasnim pjevanjem u kome drugi glas nešto zaostaje za prvim. Muzička pratnja su obično dvije violine i šargija. Ova muzika je tradicionalno vezana za ruralniju sredinu a karakteristična je za sva tri naroda sjeveroistočne Bosne ( Bošnjake, Srbe i Hrvate). Izvorna muzika sjeveroistočne Bosne kao i drugi tradicionalni muzički izričaji spada u nematerijalno naslijeđe, odnosno baštinu. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u sklopu evidentiranja i istraživanja najvažnijih vrsta nematerijalnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, izvornu muziku tretira već nekoliko godina kao jednu od najvažnijih vrsta navedenog naslijeđa. U narednom tekstu dajemo pregled aktivnosti Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na istraživanju izvorne muzike na području Tuzlanskog kantona, pa i cijele sjeveroistočne Bosne u periodu 2012.-2014. godine.

  • Issue Year: 6/2013
  • Issue No: 6
  • Page Range: 218-228
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian