Projects as a tool for achieving the strategic objectives of companies Cover Image

Projekty jako narzędzia osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa
Projects as a tool for achieving the strategic objectives of companies

Author(s): Katarzyna Tubielewicz, Marek Wirkus
Subject(s): Social Sciences, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: strategic management;strategy;projects;

Summary/Abstract: Cele strategiczne przedsiębiorstw osiągane są poprzez codzienną działalność operacyjną. Jednocześnie osiąganie celów strategicznych wymaga wykonania wielu projektów np. polegających na wdrożeniu nowego produktu, wybudowaniu określonego obiektu, czy też projektów dotyczących wprowadzenia zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Przy założeniu dobrze opracowanych koncepcji strategicznych w tym misji, wizji i celów strategicznych, wyniki realizowanych projektów powinny składać się na osiągniecie celów strategicznych. Jednakże obserwowane są w praktyce gospodarczej liczne niepowodzenia w osiąganiu celów strategicznych przez przedsiębiorstwa. Autorzy opracowania na podstawie obserwacji środowiska biznesowego podjęli próbę identyfikacji czynników krytycznych łączących zarządzanie strategiczne z realizowanymi w przedsiębiorstwach projektami, Na tej podstawie podjęto próbę identyfikacji przyczyn i czynników istniejących niepowodzeń determinujących braki w zgodności wyników zrealizowanych projektów z celami strategicznymi. Na podstawie tych analiz opracowano koncepcje doskonalenia procesu realizacji strategii przez projekty.

  • Issue Year: 21/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 165-178
  • Page Count: 14
  • Language: Polish