Reviews Cover Image

Recenzijos
Reviews

Author(s): Vytautas Vytautas Antanas, William Schmalstieg, Giedrius Subačius , Bronius Maskuliūnas, Birutė Kabašinskaitė
Subject(s): Book-Review
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Review of: Birutë Kabašinskaitë - Jonas Bretkûnas, Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metuliturginës knygos: tekstai ir ju šaltiniai Vilnius: Baltos lankos,2001, 301 p. Bronius Maskuliunas - Albertas Rosinas,Mikalojaus Daukšos tekstu ávardþiøsemantinë ir morfologinë struktûra Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas, 2001, 164 p. Giedrius Subačius -The Development of Standard English 1300-1800.Theories, Descriptions, Conflicts ; Cambridge University Press,2000, 236 p. William R. Schmalstieg - Wojciech Smoczyñski, Jæzyk litewski w perspektywie porównawczej Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, 2001, 510 p. Vytautas Vitkauskas - Giedrius Subačius,Kalikstas Kasakauskis: Lietuviu bendrinëskalbos konjunktûra Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla,2001, 128 p.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 04
  • Page Range: 215-248
  • Page Count: 34
  • Language: Lithuanian