REALIZATION AND THEMATIC BASICS IN EPIC POEM (EXAMPLE OF EPIC POEM "ŽENIDBA SMAILAGIĆ MEHE" BY AVDO MEĐEDOVIĆ) Cover Image
  • Price 5.90 €

REALIZACIJE TEMATSKO-SIŽEJNE OSNOVE U EPU I EPSKOJ PESMI (NA PRIMERU EPA “ŽENIDBA SMAILAGIĆ MEHE” AVDA MEĐEDOVIĆA I EPSKE PESME “ŽENIDBA SMAILOVIĆ MEHA”)
REALIZATION AND THEMATIC BASICS IN EPIC POEM (EXAMPLE OF EPIC POEM "ŽENIDBA SMAILAGIĆ MEHE" BY AVDO MEĐEDOVIĆ)

Author(s): Dušica Minjović
Subject(s): Montenegrine Literature
Published by: Almanah
Keywords: Epic poem; "Ženidba Smailagic Mehe"; Avdo Međedović;

Summary/Abstract: Proces prerastanja epske pesme u ep složena je pojava koja se prevashodno ustanovljava sagledavanjem načina izlaganja gra|e. To je put od pesme ka epu. 1 ) Ovaj proces u germanskoj nauci o knji‘evnosti naziva se “epizacija”.2 ) Klasična epska pesma, bez obzira na obim gra|e koju savla|uje i oblast iz koje je uzima, gotovo grćevito boreći se, teži da stigne do svoga kraja. Epska pesma se kreće napred, nikako u stranu. Sa druge strane ep gra|u savlađuje i mnogo širim i mnogo dužim potezima.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 19-20
  • Page Range: 85-95
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian