Manifestation of religious beliefs in the judiciary: Legitimate restriction or discrimination? Cover Image

Manifestacija vjerskih uvjerenja u pravosuđu: legitimno ograničenje ili diskriminacija?
Manifestation of religious beliefs in the judiciary: Legitimate restriction or discrimination?

Author(s): Sevima Sali-Terzić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Religious beliefs; Judiciary;

Summary/Abstract: Zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) u vezi sa nošenjem vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama izazvao je priličnu buru u javnosti. Podsjetimo se: VSTV je, nakon više upita iz pravosudne zajednice o nošenju vjerskih obilježja zaposlenika u pravosuđu, u septembru i oktobru 2015. godine, razmatralo to pitanje, pa je zaključilo da: 1) postoji potreba da se pripremi prijedlog dopuna Etičkog kodeksa za sudije i Etičkog kodeksa za tužioce u smislu jasnog preciziranja odredaba o zabrani nošenja vjerskih obilježja sudijama i tužiocima, odnosno nosiocima pravosudnih funkcija; 2) da se dopisom svim rukovodiocima pravosudnih institucija skrene pažnja na zabranu nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini; i 3) da se u odnosu na stranke u sudnicama cijeni i odlučuje o nošenju vjerskih obilježja, „pri čemu je potrebno svaku pojedinu situaciju pažljivo procijeniti u njenom cjelokupnom kontekstu, imajući u vidu sa jedne strane prava pojedinca na slobodu vjere i prava na jednak pristup pravdi za sve i sa druge strane zahtjev poštivanja i očuvanja ugleda pravosudnih institucija, te objektivne zahtjeve sudskih postupaka“.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 24
  • Page Range: 8-21
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian