Alternative Report for BiH 2016: Political Criteria Cover Image

Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji
Alternative Report for BiH 2016: Political Criteria

Author(s): Anđela Pepić, Borka Rudić, Dragana Dardić, Dražana Lepir, Leila Bičakčić, Mirsada Bajramović, Miroslav Živanović, Nataša Maros, Nedim Jahić, Paulina Janusz, Rasim Ibrahimagić, Selma Korjenić, Saša Gavrić, Snježana Ivandić Ninković, Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Vladana Vasić
Contributor(s): Alma Hamza (Translator), Tijana Cvjetićanin (Editor), Inela Hadžić (Editor)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Media studies, Constitutional Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Governance, Public Administration, Communication studies, Electoral systems, Criminology, Health and medicine and law, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political criteria; BiH; report; 2016; democracy; state functioning; rule of law; corruption; human rights; minorities; media; freedom of expression; transition; justice; economic-social issues;

Summary/Abstract: Usvojiti amandmane na Ustav BiH i ostale ustave u BiH kojima se ukida etnička diskriminacija i pružaju jednaka politička prava svim građanima/kama; - Ugraditi u Ustav BiH definiciju ravnopravnosti između žena i muškaraca i zabranu direktne i indirektne diskriminacije žena u javnoj i privatnoj sferi; - Dijalog o ustavnim reformama voditi isključivo u institucionalnom okviru, transparentno i uz učešće zainteresovane javnosti, ekspertske zajednice i civilnog društva. Zaustaviti praksu donošenja zakona u hitnoj proceduri, naročito sistemskih zakona, te onih koji imaju značajan uticaj na život građana/ki u BiH; - Zaustaviti praksu kršenja zakonskih procedura u parlamentarnim procesima. Procese od značaja za javnost voditi transparentno i uz učešće zainteresovane javnosti na svim nivoima vlasti u BiH, uz poštovanje socijalnog dijaloga i demokratske prakse. Kroz donošenje zakona jačati nezavisnost Ustavnog suda BiH; - Uskladiti Poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske sa Ustavom BiH; - Sudije/sutkinje ustavnih sudova imenovati u propisanim rokovima, na transparentan i formalno-pravno ispravan način, bez političkih blokada; - Formalno utvrditi odgovornost Vijeća ministara BiH da nadzire i sprovodi odluke iz apelacionih nadležnosti Ustavnog suda BiH. U transparentnoj i demokratskoj proceduri usvojiti izmjene Izbornog zakona BiH, koje će omogućiti provođenje lokalnih izbora u gradu Mostaru. Radi unapređenja efikasnosti rada Institucije otkloniti preklapanje u obavljanju poslova između ombudsmena, te uvesti struktuiranu podjelu rada unutar Institucije; - Pri usvajanju novog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH strogo ispoštovati preporuke Međunarodnog koordinacionog komiteta i Venecijanske komisije. Raditi na dosljednoj primjeni postojećeg Sporazuma za saradnju organizacija civilnog društva i institucija na nivou BiH, te uspostavi sličnih mehanizama na entitetskom nivou; - Implementirati transparentne i inkluzivne mehanizme za javne konsultacije s organizacijama civilnog društva na svim nivoima vlasti; - Usvojiti strategiju za razvoj civilnog društva na državnom i entitetskim nivoima, uz konkretne mjere koje će uključiti sistematsko finansiranje kroz odgovarajuće fondove i uključivanje civilnog društva u proces izrade i donošenja javnih politika i zakona. Uspostaviti novi strateški okvir za nastavak reformskog procesa u skladu sa najboljim praksama participativnih procesa, uz konsultacije sa organizacijama civilnog društva, ekspertskom i akademskom zajednicom; - Uključiti javnost i zainteresovane strane u sve zakonodavne inicijative u oblasti javne uprave, uz adekvatne konsultacije, javne rasprave i analize procjena učinka, te pravovremeno i adekvatno obavještavati javnost o ovim procesima. Hitno usvojiti Akcioni plan za Strategiju reforme sektora pravde u BiH, ubrzati rad institucija na ispunjenju obaveza koje su uzrokovane dosadašnjim kašnjenjem, te definirati odgovornost institucija za neispunjenje obaveza preuzetih ovim dokumentom; - Ažurirati postojeći Pravilnik o sukobu interesa članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (uvođenje pravila o kontroli i provjeri imovinskih kartona članova VSTV-a BiH, ali i ostalih sudija/ sutkinja i tužilaca/ teljica), te izrada smjernica o sukobu interesa za cijelo pravosuđe. Hitno ojačati odredbe Zakona o sukobu interesa i uvesti nezavisno tijelo za nadzor nad njegovim provođenjem (proširivanje komisije uključivanjem predstavnika/ca civilnog društva, ili uključivanje jednakog broja predstavnika/ ca pozicijskih i opozicijskih stranaka); - Podići nivo provjere i uvesti novčane sankcije za netačne prijave imovinskih kartona imenovanih zvaničnika/ca Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Hitno postići politički dogovor između Vijeća ministara BiH i entiteta da bi se pristupilo izradi, a zatim i provedbi strategije za ljudska prava i osnovne slobode BiH. Na adekvatan način riješiti pitanje osnivanja, funkcionisanja i finansiranja sigurnih kuća u FBiH, te unaprijediti institucionalni okvir za borbu protiv nasilja u porodici na svim nivoima; - Uvesti rodnu kvotu od 50% žena i muškaraca na kandidatskim listama, te poduzeti dodatne mjere koje se odnose na učešće manje zastupljenog spola (npr. kroz dodjeljivanje mandata sa kompenzacijskih listi); - Kroz Gender akcioni plan i godišnje operativne planove po GAP-u, provoditi mjere za uključivanje ravnopravnosti spolova u nastavne sadržaje; - Ujednačiti pravo na porodiljske naknade kroz poseban zakon i fond na nivou FBiH. Donijeti državni Akcioni plan za zaštitu djece i sprečavanje nasilja nad djecom putem informacijskokomunikacijskih tehnologija; - Harmonizirati krivično zakonodavstvo u skladu sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju seksualnog nasilja nad djecom; - Donijeti zakone o hraniteljstvu u oba entiteta i Brčko distriktu; - Obezbijediti bezuslovni pristup zdravstvenoj zaštiti za djecu - Harmonizirati i obezbijediti redovnu isplatu socijalnih davanja i naknada za porodice sa djecom. Usvojiti nove strategije za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje položaja osoba s invaliditetom, vodeći računa o nužnosti alokacije neophodnih sredstava za njihovu implementaciju, te jačanje sistema odgovornosti onih koji su zaduženi za implementaciju; - Obezbijediti potrebne uslove za puno i aktivno učešće osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenih aktivnosti, uključujući i proces evropskih integracija, kako bi se osigurala implementacija prava garantovanih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom; - Uskladiti zakonske propise sa odredbama Konvencije kod obezbjeđivanja podrške u donošenju odluka za osobe sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom. Usvojiti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH; - Uspostaviti praksu godišnjeg izvještavanja o pojavnim oblicima diskriminacije sa prijedlogom mjera za uklanjanje i sprečavanje trendova diskriminacije; - Izraditi i usvojiti Strategiju za suzbijanje diskriminacije u BiH. Izmijeniti krivične zakone FBiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta tako da se prošire osnove na kojima je zabranjeno izazivati mržnju, netrpeljivost i razdor, u skladu sa osnovama prepoznatim kroz regulaciju krivičnih djela počinjenih iz mržnje; - Uključiti obavezno obrazovanje o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u nastavne planove policijskih akademija Republike Srpske i Federacije BiH, te u stalne i specijalističke programe obuke policajaca/ki, tužitelja/ki i sudija/sutkinja; - Izraditi protokol kojim će se jasno propisati saradnja policije i pravosudnih organa u procesuiranju slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje s ciljem njihovog brzog i efikasnog rasvjetljavanja. Izraditi, usvojiti i provoditi višegodišnji Akcioni plan za ravnopravnost LGBTI osoba s ciljem suzbijanja predrasuda, diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika; - Usvojiti i provoditi zakone Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta kojima bi se zakonski priznale istospolne zajednice; - Usvojiti i provoditi zakone Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta kojima bi se zakonski uredili svi pravni i medicinski aspekti promjene spola; Osigurati zakonski okvir na državnom nivou kojim se uređuje pitanje naziva i upotrebe službenih jezika; - Uskladiti Sporazum o posebnim potrebama djece povratnika u pristupu obrazovanju sa propisima na državnom i entitetskom nivou; - Izvršiti reviziju instrukcija nadležnim policijskim organima u vezi sa primjenom Zakona o prebivalištu i boravištu s ciljem adekvatne primjene propisa za raseljena lica i povratnike/ce; - Osigurati standarde minimalne zastupljenosti građana/ ki iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih pri zapošljavanju u javnim službama; Hitno pristupiti izradi nove strategije za rješavanje problema Roma/Romkinja, koja će biti usklađena sa Platformom Evropske unije, uz obuhvatanje svih oblasti u kojima Romi ne ostvaruju svoja prava; - Usvojiti zasebne akcione planove za pojedinačne oblasti, posebno za zdravlje, stanovanje, zapošljavanje i obrazovanje Roma/ Romkinja, te primijeniti intersektorski pristup u realizaciji; - Obezbijediti finansijska sredstva za realizaciju strategije i akcionih planova; - Ojačati kapacitete Odbora za Rome/Romkinje pri Vijeću ministara BiH kroz utvrđivanje preciznih kriterija za izbor članova/ ica Odbora; - Ozvaničiti i obilježavati datume od značaja za Rome/Romkinje; - Pri rješavanju romskih pitanja i radu na romskim akcionim planovima neophodno je osnaživati i uključivati predstavnice i predstavnike romske zajednice u BiH. Usvojiti legislativu kojom će se osigurati transparetnost medijskog vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta; - Harmonizirati zakone o javnim servisima sa krovnim Zakonom o javnom RTV sistemu, te uspostaviti održiv model finansiranja javnih medija i depolitizovati proces izbora i imenovanja upravnih odbora, programskih savjeta i direktora/ica javnih servisa; Osigurati efikasniju zaštitu sigurnosti novinara/ki kroz dopune krivičnih zakona i zakona o krivičnom postupku na svim nivoima vlasti u BiH; Spriječiti političke uticaje na rad Regulatorne agencije za komunikacije radi efikasnije regulacije tržišta elektronskih medija i poštovanja profesionalnih standarda novinarstva. Predmeti kategorije A, obrađeni na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, trebaju postati prioritet da bi se preostalo vrijeme za implementaciju državne strategije iskoristilo najefikasnije i najsvrsishodnije; - Usvojiti zakon o žrtvama torture u BiH; - Napraviti program reparacije kako bi se umanjile posljedice pretrpljenih trauma žrtava, te kompenzirala njihova materijalna i nematerijalna šteta i izvršio povrat imovine. Na osnovu analize primjene odredaba novih zakona o radu do kraja 2016. godine izmijeniti i dopuniti članove koji nisu dovoljno razjašnjeni, ili postoje problemi u primjeni, te pojačati inspekcijski nadzor nad primjenom novih zakonskih rješenja; - Uskladiti zakonska rješenja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite sa novim rješenjima u vezi s pravom na porodiljsko odsustvo za očeve; - Izjednačiti naknade u oblasti socijalne zaštite da bi se svim građanima/kama osigurao jednak tretman i ista prava u oblasti rada, socijalne i zdravstvene zaštite; - Ukinuti odredbe kojima se zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba uslovljava rokovima prijavljivanja na evidenciju zavoda za zapošljavanje; - Usvojiti okvirni Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom na državnom nivou.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 23
  • Page Range: 6-46
  • Page Count: 41
  • Language: Bosnian