Methods of the information warfare in the electronic media on the base of Russian-Ukrainian conflict (2014-2016) Cover Image

Metody walki informacyjnej w mediach elektronicznych na przykładzie konfliktu rosyjsko‑ukraińskiego (2014‑2016)
Methods of the information warfare in the electronic media on the base of Russian-Ukrainian conflict (2014-2016)

Author(s): Tomasz Grabowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Security and defense, Military policy
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Keywords: wojna informacyjna;operacja psychologiczna;dezinformacja;propaganda;cyberatak społecznościowy

Summary/Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie współczesnych form walki informacyjnej.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem ba­dawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie o rolę zmagań w sferze informacyjnej we współczesnych konfliktach politycznych. Przyjęto hipotezę, iż rola ta wzrasta i skuteczne przeprowadzenie tego typu operacji jest niezbędne do odniesienia pełnego zwycięstwa. W pracy badawczej zastosowano metodę badania literatury przedmiotu i do­kumentów źródłowych, metodę obserwacyjną, metodę analizy oraz metodę syntezy.PROCES WYWODU: W toku wywodu omówiono kolejno takie zagadnienia jak główne cechy współczesnej walki informacyjnej oraz wybrane metody jej prowadzenia (operacje psychologiczne, propagandę, dezinformację, manipulację informacją, cyberataki społecznościowe). Opis każdej z nich poparto przykładami jej zastosowania w konkretnym przypadku, tj. w najnowszym konflikcie rosyjsko‑ukraińskim.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy pozwala­ją na sformułowanie oceny, że formy walki informacyjnej ulegają stałej ewolucji i udoskonaleniom. Wynika to głównie z rozwoju technologicznego i powstawania nowych form komunikacji. Ponadto podmioty realizujące zadania w tej sferze tworzą nowe metody i techniki, aby unikać sza­blonowości i powtarzalności wcześniej zastosowanych rozwiązań. Analiza kon­fliktu rosyjsko‑ukraińskiego z lat 2014‑2016 prowadzi do wniosku, że operacje informacyjne miały zasadnicze znaczenie dla jego przebiegu i dotychczasowych wyników. Były istotnym komponentem tzw. wojny hybrydowej i pozwoliły stronie atakującej osiągnąć określone cele bez przekraczania tzw. progu agresji w jego tradycyjnym rozumieniu.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Doświadczenia te wskazują, iż wrogie działania informacyjne stanowią coraz większe zagrożenie i wy­magają szczególnej uwagi podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 20
  • Page Range: 27-53
  • Page Count: 27
  • Language: Polish