Policies to Reduce Disparities by Gender in the Adult Labour Force Cover Image
  • Price 4.00 €

Политики за намаляване на различията по пол при възрастната работна сила
Policies to Reduce Disparities by Gender in the Adult Labour Force

Author(s): Katia Vladimirova
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: джендър политики; възрастна работна сила; различия.

Summary/Abstract: Обект на статията са провежданите през последните години политики за намаляване различията по пол при възрастната работна сила на пазара на труда в България. Третират се ефектите от провежданите през последните години европейски и национални политики за удължаване на трудовия живот, които в много по-голяма степен засягат жените. Разгледано е равнището на заетост и безработица на жените и мъжете над 50 години, ефекта от приетите и прилагани световни и европейски норми и прилаганите на тяхна основа в страната политики – законодателство, стратегии, планове, програми. Тезата е, че за постигане на равнопоставеност в заетостта и доходите, както и в социалната сигурност на жените е необходимо прилагането на системна и дългосрочна политика за постигане на равнопоставеност на жените и особено на тези във високите възрастови групи. Това включва политики за ликвидиране на дискриминацията и на различията в заплащането на труда, в образованието и в непрекъснатото обучение, преодоляване на съществуващите стереотипи за социалната функция на жените и мъжете.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 142-161
  • Page Count: 20
  • Language: Bulgarian