One unsuccessful attempt of anti-Semitic propaganda
- On the example of newspaper "Svoj svome" Cover Image

Jedan neuspio pokušaj antisemitske propagande – na primjeru lista Svoj svome
One unsuccessful attempt of anti-Semitic propaganda - On the example of newspaper "Svoj svome"

Author(s): Eli Tauber
Subject(s): Media studies, Interwar Period (1920 - 1939), History of Antisemitism
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Antisemitizam u predratnoj Jugoslaviji ni izdaleka nije poprimio razmjere kao u nekim drugim zemljama Evrope. Kod nas je antisemitizam tvorevina novijeg doba. Naime, pojavom fašizma, a naročito od dolaska Hitlera na vlast, dolazi do pojave antisemitizma u Kraljevini Jugoslaviji, kao popratne pojave nastojanja hitlerizma, odnosno fašizma, da zavlada svijetom i da mu nametne svoju ideologiju, baziranu na rasističkim osnovama, a lišenu svih ljudskih atributa. Poznato je, naime, da je jedna od komponenata njemačkog nacizma bila i borba protiv Jevreja. Fašizam je usvojio antisemitizam kao sredstvo vladajućih klasa, vjekovima isprobano da se pažnja širokih narodnih masa odvrati od stvarnih teškoća do kojih je dolazilo krivicom samog društvenog sistema.

  • Issue Year: IV/2015
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 113-127
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian