The place and role of religious culture in state and politics Cover Image

Miejsce i rola kultury religijnej w państwie oraz jego polityce
The place and role of religious culture in state and politics

Author(s): Jerzy Pańkowski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: kultura religijna; państwo; polityka; sumienie; prawo moralne; lojalność polityczna; tolerancja

Summary/Abstract: Rola i miejsce kultury religijnej w państwie i jego polityce uwarunkowana jest charakterem mentalnościowym danego społeczeństwa. Bez względu na zróżnicowanie kulturowe, wszystkie społeczeństwa łączy jedno wrodzone prawo moralne, które dla kultury religijnej pojęciowo utożsamia się z sumieniem człowieka. Wewnętrzne prawo moralne wyznacza granice kultury religijnej, której żaden system państwowości nie ma prawa naruszać, ani dezawuować. Wpływ kultury religijnej na uprawianą politykę najbardziej widoczny jest w kondycji moralno-duchowej danego społeczeństwa. Każda kultura, która nie wychowuje w człowieku prawdziwego człowieczeństwa staje się antykulturą. Zamiast „inkulturacji” chrześcijaństwa, należy rozwijać chrystianizację kultury, która pomaga człowiekowi w życiu zgodnym z jego wewnętrznym i wrodzonym systemem wartości moralnych. Lojalność polityczna nie może wymagać od człowieka wyrzeczenia się swoich przekonań wynikających z jego religijnej mentalności kulturowej. Semantycznie i istotowo każda kultura jest w głębi rzeczy kulturą religijną.

  • Issue Year: 57/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 61-76
  • Page Count: 15
  • Language: Polish