Migration policy as a component of Polish social policy Cover Image

Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej
Migration policy as a component of Polish social policy

Author(s): Brygida Solga
Subject(s): Geography, Regional studies
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: migration policy; social policy; international migration; immigration; Poland; polityka migracyjna; polityka społeczna; migracje zagraniczne; imigracja cudzoziemców

Summary/Abstract: Utrzymująca się wysoka skala migracji zagranicznych i wzrastający napływ cudzoziemców do Polski, a także prognozowane zmiany demograficzne ożywiły dyskusję nad kształtem polityki migracyjnej kraju. Obecnie brakuje jeszcze spójnego systemu takiej polityki, choć od lat 90. XX w. podejmowano wiele działań związanych z tym zagadnieniem. Wydaje się jednak, że do tej pory przeważały działania o rozproszonym charakterze, w dodatku nie zostały uregulowane sprawy podstawowe z punktu widzenia sytuacji migracyjnej kraju oraz jej możliwości w tym zakresie. Można jednak zauważyć, że ostatnio polityka migracyjna staje się elementem kompleksowego sposobu rozwiązywania problemów rozwojowych państwa.Celem artykułu jest analiza dotychczasowych działań podjętych w związku z kształtowaniem się w Polsce polityki migracyjnej. System ten osadzono w szerszym kontekście wielosektorowej polityki społecznej, zakładając, że naturalnym kontekstem zarówno badawczym, jak i praktycznym dla zagadnień związanych z polityką migracyjną czy szerzej: zagadnieniami migracyjnymi jest polityka społeczna.

  • Issue Year: 168/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 133-145
  • Page Count: 13
  • Language: Polish