The research of social capital of the local action groups - the concept of research, analysis and conlusions Cover Image

Badanie kapitału społecznego LGD - uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań
The research of social capital of the local action groups - the concept of research, analysis and conlusions

Author(s): Elżbieta Psyk-Piotrowska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: kapitał społeczny; komponenty kapitału społecznego; podejście LEADER; lokalna grupa działania

Summary/Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie założeń i wyników badań zrealizowanych w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania”. Punktem wyjścia jest koncepcja badawcza, w której przedłożono cele, problematykę oraz metodologię zrealizowanych badań. W drugiej części opisane są wyniki badań, które stanowią podstawę do weryfikacji hipotez dotyczących poziomu, struktury i uwarunkowań (gospodarczych i społecznych) kapitału społecznego LGD. Wyniki wskazują na stosunkowo wysoki (jak dla obszarów wiejskich) poziom tego kapitału, w dużej części warunkowany wysokim poziomem kapitału ludzkiego członków. Stwierdzono dekompozycję elementów (zaufania, norm i wartości oraz sieci współpracy) składających się na kapitał społeczny (najwyższą średnią wartość uzyskał wymiar norm i wartości, najniższą – sieci). Hipotezy, dotyczące zależności kapitału społecznego LGD od aktywności społecznej, gospo- darczej i współpracy międzysektorowej, nie znalazły potwierdzenia w świetle wyników badań. Artykuł kończą rekomendacje dla praktyków.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 44
  • Page Range: 89-108
  • Page Count: 20
  • Language: Polish