The role of Local Action Groups in the formation of human, social and economic capital of rural areas Cover Image

The role of Local Action Groups in the formation of human, social and economic capital of rural areas
The role of Local Action Groups in the formation of human, social and economic capital of rural areas

Author(s): Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: social capital; human capital; local communities; Local Action Groups; kapitał społeczny; kapitał ludzki; społeczności lokalne; lokalne grupy działania

Summary/Abstract: The main objective of Local Action Groups (LAGs), in accordance with the principles of LEADER, as implemented in EU Member States, and who were formed under this approach is to conduct such activities which contribute to the generation and reinforcement of human and social capital in local communities as well as to activate local community members. Importantly LAGs are entities through which the financial resources provided by EU programmes, are distributed to partnership areas for the purposes of development and the improvement of living conditions of their inhabitants. The present article studies various types of capital (human, social, economic) which is accumulated within analysed territorial partnerships as well as their potential to reinforce the existing supplies of these types of capital and generate new capital supplies in local communities. Zgodnie z założeniami podejścia LEADER, wdrażanego w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, podstawowym celem powstających w jego ramach lokalnych grup działania (dalej LGD) jest realizacja działań służących generowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz aktywizacja ich członków. LGD są także podmiotami, dzięki którym na obszary partnerstw dystrybuowane są środki finansowe, zasoby pozyskiwane z programów Unii Europejskiej, przeznaczane na rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców tych terenów. Artykuł analizuje różne typy kapitałów (ludzki, społeczny, ekonomiczny), akumulowanych w ramach badanych partnerstw terytorialnych oraz ich rolę we wzmacnianiu istniejących i generowaniu nowych zasobów tychże kapitałów w lokalnych społecznościach.

  • Issue Year: 161/2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 45-61
  • Page Count: 17
  • Language: English