Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Dezider Kollár, Štefan Lipták, Peter Žeňuch, Jarmila Kredátusová, Katarína Žeňuchová, Maria Dobrikova, Jaromír Krško, Martin Chochol, Marta Vojteková, Svetlana Šašerina, Dominika Tekeliová, Mária Čižmárová, Viera Žemberová, Alexandra Chomová
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: D. KOLLÁR: Životné jubileum slovenskej bulharistky J. KRŠKO: Za nestorom slovenskej onomastiky a jazykovedy profesorom Vincentom Blanárom Š. LIPTÁK: Za docentom Ferdinandom Bufffom M. ČIŽMÁROVÁ: Ivan Paňkevyč – významný ukrajinský jazykovedec (1887-1958) (pri príležitosti 125. výročia narodenia) S. ŠAŠERINA: Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach M. VOJTEKOVÁ: Lemkovká vatra K. ŽEŇUCHOVÁ: DORUĽA, J.: Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke D. TEKELIOVÁ: PROFANTOVÁ, Z.: Od folklóru k literárnemu folklorizmu V. ŽEMBEROVÁ: Z etnogenézy Slovanov M. CHOCHOL: HLUBINKOVÁ, Z.: Tvoření slov ve východomoravských nářečích M. DOBRÍKOVÁ: GRENAROVÁ, R.: Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako-как v češtině a ruštině S. KMECOVÁ: KEBER, J.: Slovar slovenskih frazemov A. CHOMOVÁ: ROHÁRIK, P.: Terminológia remeselníckej výroby a jazyk štúrovského obdobia Slovákov v Nadlaku. II. a III. časť V. ŽEMBEROVÁ: JURČIŠINOVÁ, N.: Československá jednota a Slováci. Kultúrno-spoločenské aktivity spolku (1896-1914). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monograhia 117 J. KREDÁTUSOVÁ: ANTOŇÁKOVÁ, D.: Русская фразеoлoґия в зеркале суеверия. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monograhia 122 M. ČIŽMÁROVÁ: BELEJ, Ľ.: Imja dytyny v ukrajinskoji rodyni P. ŽEŇUCH: Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

  • Issue Year: 47/2012
  • Issue No: 02
  • Page Range: 160-183
  • Page Count: 24
  • Language: Multiple languages