Psychological problems of children of war veterans with post-traumatic stress disorder Cover Image

Psihički problemi djece veterana rata s posttraumatskim stresnim poremećajem
Psychological problems of children of war veterans with post-traumatic stress disorder

Author(s): Zihnet Selimbašić, Osman Sinanović
Subject(s): Psychology
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Brojne studije upućuju na psihičke probleme i poremećaje u djece čiji roditelji imaju mentalnu patologiju (Cummings, Davies i C ampbell, 2000; Klarić i sar., 2008). Problemom traumatiziranih veterana i njihovih porodica bavili su se mnogi autori (Solomon i sar., 1988; Č iček, 2000; Pavlović, 2003; Klarić i sar., 2008). Istraživanja pokazuju da roditeljski način suočavanja s traumom i simptomi traumatskih reakcija utiču na psihološki razvoj djeteta i dječiji način odgovora (nošenja) na unutrašnje i vanjske stresne faktore (Rosenheck i Nathan, 1985; Yehuda i sar., 1998; F awzijah, All-Turkait i Ohaeri, 2008). Opće potvrđena je zloćudna zaraza koju traumatizirani prenose na druge bliske osobe (Figlay, 1980). Reakcije i odgovor na trumatske događaje, te način nošenja s traumatskim iskustvom može uticati na razvoj psihopatologije u porodičnoj sredini. Porodični odnosi, roditeljska slika, status, uloge u porodici i zajednici mogu uticati na razvoj djeteta i pojavu poremećaja ponašanja i emocionalnih problema (Thabet i sar., 2008). U našoj zemlji, u kojoj je psihološko traumatiziranih veliki broj (Pavlović, Sinanović, 1999; Babić, Sinanović, 2004; Hasanović i sar., 2006), a psihološka trauma se na neki način nastavlja (Sinanović, 2001; Avdibegović i sar., 2008; Sinanović i sar., 2009). Posljednjih dvadesetak godina naučna istraživanja posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) dala su veliki doprinos u saznanjima o etiologiji, fenomenologiji, liječenju ovog psihičkog poremećaja, koji nastaje nakon teškog traumatskog iskustva.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 69-70
  • Page Range: 163-170
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian