GRAMMATICALIZATION OF PREPOSITION Cover Image

GRAMATIKALIZACIJA PREPOZICIJA
GRAMMATICALIZATION OF PREPOSITION

Author(s): Anisa Trbonja–Omanić
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: gramatikalizacija; sinhronijski i dijahronijski pristup jeziku; gramatički znak; nastanak sekundarnih prepozicija; diferenciranje naspram početne strukture; prototipiziranje

Summary/Abstract: U ovom radu će biti riječi o procesu gramatikalizacije u širem i užem smislu, tj. o nastanku gramatičkih oblika i konstrukcija, o aktuelnim jezičkim pojavama, o procesima u kojima jezičke jedinice s vremenom postaju gramatičke. Sekundarne prepozicije nastaju zahvaljujući gramatikalizaciji, tzv. stepenastom procesu, o kojem govori više lingvista, a među kojima posebnu pažnju poklanjamo Di Meoli.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 08
  • Page Range: 99-108
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian