The human factor as a source of customer satisfaction for family tourism businesses Cover Image

Ľudský faktor ako zdroj spokojnosti zákazníkov rodinných podnikov cestovného ruchu
The human factor as a source of customer satisfaction for family tourism businesses

Co-report on the 19th part of Štefan Kassay's edition MANAGEMENT - New world, new opportunities

Author(s): Zuzana Gončárová, Jana Piteková, Mária Vrábliková
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Ľudský faktor je nezastupiteľný vo všetkých podnikoch, ale zvlášť v malých a stredných podnikoch poskytujúcich služby. Špeciálnou podskupinou malých a stredných podnikov sú rodinné podniky, v ktorých sa spája pozícia dvoch kľúčových subjektov trhu (domácností a podnikov) do jedného celku. Rodinné podniky zvyčajne patria medzi malé a stredné podniky a majú v Slovenskej republike podľa Markovej (2003), Šúbertovej et al. (2009) a Ubrežiovej et al. (2020) oproti veľkým podnikom nasledovné výhody: významný podiel na tvorbe pridanej hodnoty; prispievanie k vytváraniu sociálnej klímy, k pracovnému, sociálnemu a spoločenskému uplatneniu rôznych skupín obyvateľstva; oživovanie historických centier, ponuka širokej škály služieb; prispievanie k udržaniu zdravého životného prostredia oživovaním, resp. udržiavaním kultúrnych a remeselných tradícií; prispievanie k rozvrstveniu spoločnosti zabezpečením priaznivého sociálno-psychologického ovzdušia; dynamizovanie trhového spoločenského poriadku; stabilizácia štruktúry hospodárskej činnosti, sociálnej štruktúry spoločnosti a politickej štruktúry.

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 3
  • Page Range: 12-26
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak