A historical view of the establishment, development and termination of the Department of Management of the PF KU in Poprad Cover Image

Historický pohľad na vznik, rozvoj i ukončenie pôsobenia Katedry manažmentu PF KU v Poprade
A historical view of the establishment, development and termination of the Department of Management of the PF KU in Poprad

Co-report on the 20th part of Štefan Kassay's edition MANAGEMENT - Appendices, final statements

Author(s): Anna Diačiková, Alena Daňková, Jana Piteková, Milan Droppa
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Katedra manažmentu pôsobila v Poprade v rámci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2003. Detašované pracovisko, ako Inštitút Štefana Náhalku, ukončilo v Poprade svoju činnosť k 1. septembru 2021 a kontinuálne pokračuje vo vzdelávaní a vedec-kých aktivitách od akademického roka 2021/2022 na materskej pôde Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Cieľom predkladaného článku je poskytnúť ucelený pohľad na vznik a rozvoj pracoviska a zachytiť jeho chronologický vývoj. Využívame preto priestor v časopise Reflexie, v ktorom už päť rokov publikujeme témy z 5-zväzkovej pentalógie profesora Kassaya Podnik a podnikanie a zároveň na tomto mieste v úvode uvádzame pôvodné vedecké a odborné práce členov katedry.

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 4
  • Page Range: 12-16
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak