Forum on Criminal Policy Cover Image

Forum Polityki Kryminalnej
Forum on Criminal Policy

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Politics / Political Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2720-1589
Status: Active

  • 2021
  • Issue No. 1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Idea powołania półrocznika "Forum Polityki Kryminalnej" zrodziła się w środowisku karnistów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zasięg i zakres tematyczny wykraczają jednak daleko poza polską naukę prawa karnego materialnego.
Tematyka czasopisma obejmuje przede wszystkim tytułową politykę kryminalną, a zatem naukę pomocniczą prawa karnego, której celem jest analiza działań państwa, społeczności lokalnych i społeczeństwa, skierowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości. W myśl tego podejścia publikowane prace naukowe dotyczą polityki: tworzenia prawa karnego, ścigania przestępstw, stosowania kar za przestępstwa (polityki karnej) i wykonywania kar, zwłaszcza kary pozbawienia wolności (polityki penitencjarnej). Obok wąsko rozumianej polityki kryminalnej, w półroczniku jest miejsce także dla tekstów reprezentujących te dziedziny nauki, które kształtują lub powinny kształtować kierunek działań państwa i społeczeństwa wobec przestępczości. Grono potencjalnych autorów i odbiorców czasopisma nie ogranicza się zatem do karnistów, kryminologów, wiktymologów, penitencjarystów, czy filozofów prawa, ale obejmuje także m.in. socjologów, psychologów, pedagogów, specjalistów z zakresu resocjalizacji, czy politologów. Można żywić przekonanie, że kolejne numery zainteresują także pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz – co szczególnie ważne – legislatorów i członków organów prawodawczych.
Tak zakrojona tematyka stwarza też idealną przestrzeń dla umiędzynarodowienia polskiej nauki. Do współpracy zapraszamy autorów i recenzentów polskich i zagranicznych.