Management of Organizations: Systematic Research Cover Image

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai
Management of Organizations: Systematic Research

Publishing House: Vytauto Didžiojo Universitetas
Subject(s): Social Sciences, Economy
Frequency: 4 issues
ISSN: 1392-1142
Status: Active

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
 • Issue No. 30
 • Issue No. 31
 • Issue No. 32
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
 • Issue No. 38
 • Issue No. 39
 • Issue No. 40
 • Issue No. 41
 • Issue No. 42
 • Issue No. 43
 • Issue No. 44
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
 • Issue No. 47
 • Issue No. 48
 • Issue No. 49
 • Issue No. 50
 • Issue No. 51
 • Issue No. 52
 • Issue No. 53
 • Issue No. 54
 • Issue No. 55
 • Issue No. 56
 • Issue No. 57
 • Issue No. 58
 • Issue No. 59
 • Issue No. 60
 • Issue No. 61
 • Issue No. 62
 • Issue No. 63
 • Issue No. 64
 • Issue No. 65
 • Issue No. 66
 • Issue No. 67
 • Issue No. 68
 • Issue No. 69
 • Issue No. 70
 • Issue No. 71
 • Issue No. 72
 • Issue No. 73
 • Issue No. 74
 • Issue No. 75
 • Issue No. 76
 • Issue No. 77
 • Issue No. 78
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

The scientific issue "Management of Organizations: Systematic Research" was founded by Vytautas Magnus University in 1989 and is published by Vilnius University and Lithuanian Institute of Economics. This issue publishes management and other scientific systematic researches, reviews important scientific works and events as well as discusses pedagogical and practical problems of management. Scientists seeking for a scientific degree publish their articles in "Management of Organizations: Systematic Research", while this issue is a recognized scientific magazine. (The Law of Science and Studies No. 13, dated May1, 1998, the Ministry of Education and Science of Lithuanian Republic). The issue "Management of Organisations: Systematic Research" covers quite a wide range of subjects: methodology of management, analysis of organisational concept, interaction of organisation and microeconomic environment, theory and practice of entrepreneurship, organisational design, human resource management, methodology of administration, marketing management, strategic management, finance management, production management, operations management, tendencies of management development, theories of international business and its organising, business globalisation. The issue publishes the papers of Lithuanian and foreign authors, therefore, it opens extensive possibilities for the international discussion about the scientific problems of management. Leidinio steigėjas yra 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas, o leidėjai – Vilniaus universitetas ir Lietuvos ekonomikos institutas. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Mūsų leidinyje išspausdinti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslinį laipsnį (Mokslo ir studijų departamento prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr.13, 1998 05 01). Leidinio tematikos spektras yra pakankamai platus: vadybos metodologija; organizacijų koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija. Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, todėl tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines vadybos mokslo problemas.