Bulletin of Art History Cover Image

Biuletyn Historii Sztuki
Bulletin of Art History

Publishing House: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Subject(s): History, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0006-3967
Status: Active

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1/79
 • Issue No. 2/79
 • Issue No. 3/79
 • Issue No. 4/79
 • Issue No. 1/80
 • Issue No. 2/80
 • Issue No. 3/80
 • Issue No. 4/80
 • Issue No. 1/81
 • Issue No. 2/81
 • Issue No. 3/81
 • Issue No. 4/81
 • Issue No. 1/82
 • Issue No. 2/82
 • Issue No. 3/82
 • Issue No. 4/82
 • Issue No. 1/83
 • Issue No. 2/83
 • Issue No. 3/83
 • Issue No. 4/83
 • Issue No. 1/84
 • Issue No. 2/84
 • Issue No. 3/84
 • Issue No. 4/84
 • Issue No. 1/85
 • Issue No. 2/85
 • Issue No. 3/85
 • Issue No. 4/85
 • Issue No. 1/86
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Biuletyn Historii Sztuki" ukazuje się od siedemdziesięciu pięciu lat i jest najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Powstał w 1932 jako kwartalnik Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej z inicjatywy Oskara Sosnowskiego, inspiratora prekursorskich studiów nad architekturą. Z Zakładem tym i z redakcją ówczesnego "Biuletynu Historii Sztuki i Kultury" był związani m.in. Witold Kieszkowski, Stanisław Lorentz, Juliusz Starzyński i Jerzy Szablowski Michał Walicki, Jan Zachwatowicz i Stanisław Herbst, którzy odegrali po wojnie wiodącą rolę w organizacji życia naukowego i badań nad sztuką.

Po latach przerwy wojennej czasopismo ukazywało się jako organ nowo utworzonego Państwowego Instytutu Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków oraz Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki PW. Cztery powojenne roczniki, za lata 1946-1949, były wydawane ze świadomością kontynuacji przedwojennego "Biuletynu" nie tylko w tytule, ale i w treści. 

Datą przełomową był rok 1949, kiedy to instytut resortowy został zreorganizowany i zmienił nazwę na Państwowy Instytut Sztuki o charakterze interdyscyplinarnym. Przemianie uległ także kwartalnik, który od 1950 zaczął się ukazywać pod krótszym tytułem: "Biuletyn Historii Sztuki". Stał się pismem Państwowego Instytutu Sztuki oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Kultury Materialnej. W 1951 roku redaktorem naczelnym BHS został Stanisław Lorentz, który piastował tę funkcję przez trzydzieści lat. 

W 1982 roku redakcję naczelną objął na okres sześciu lat Stanisław Mossakowski, dyrektor Instytutu. Został też powołany nowy komitet redakcyjny z Janem Białostockim na czele.

W latach 1988-1996 redaktorem naczelnym BHS był Jerzy Kowalczyk. W związku ze zmienioną sytuacją geopolityczną i otwarciem wschodniej granicy, nową tematyką na łamach "Biuletynu" stała się sztuka na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ożywione kontakty zaowocowały licznymi artykułami publikowanymi w "Biuletynie". Ukazało się kilka numerów monotematycznych poświęconych kulturze artystycznej na Rusi Koronnej i w Wielkim Księstwie Litewskim.  

Funkcję redaktora naczelnego "Biuletynu Historii Sztuki" przejął w 1996 Piotr Paszkiewicz, wicedyrektor Instytutu. Zmieniona została szata graficzna BHS-u. Od 2002 redaktorem naczelnym ponownie jest Stanisław Mossakowski.