HELSINŠKE SVESKE №33: Mental Healthcare Befitting Human Dignity Cover Image

HELSINŠKE SVESKE №33: Briga o mentalnom zdravlju - Po meri ljudskog dostojanstva
HELSINŠKE SVESKE №33: Mental Healthcare Befitting Human Dignity

Author(s): Dejan Milenković, Miloš V. Janković, Nikola Grujić, Vlаdimir Jović, Paolo Serra, Darko Sekulić, Jelena Marković, Milan Marković , Ljiljana Palibrk
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor)
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Neuropsychology, Health and medicine and law
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: mental health; human dignity; human rights; Serbia; psychiatry; mental illness; law; de-institutionalization; disability; NGO;
Summary/Abstract: Publikacija “Briga o mentalnom zdravlju po meri ljudskog dostojanstva” predstavlja skup tekstova o nekim od najvažnijih problema koji usporavaju reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja i odlažu početak deinstitucionalizacije u Srbiji. Predstavljene analize rezultat su kontinuiranog rada više organizacija civilnog društva koje se zalažu za promenu odnosa prema osobama sa mentalnim smetnjama, reformu psihijatrije i prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na sistem usluga podrške u zajednici. Time bi se, vremenom, stvorili uslovi za zatvaranje ustanova azilarnog tipa i omogućilo korisnicima psihijatrijskih usluga, deci sa smetnjama u razvoju i drugim osobama sa invaliditetom, da vode dostojanstven život sa jednakim pravima i mogućnostima. Nevladine organizacije okupljene u okviru radne grupe za deinstitucionalizaciju bavile su se, samostalno ili u međusobnom partnerstvu, brojnim temama od značaja za mentalno zdravlje, imajući sve vreme u fokusu povredu osnovnih ljudskih prava osoba sa mentalnim poteškoćama. Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i IAN, kao nosilaca projekta „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama”, u pripremi ove brošure su učestvovali i zaštitnik građana, Komitet pravnika za ljudska prava – yucom, mdri-s (Menthal Disability Rights Serbia), Beogradski centar za ljudska prava i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga “Duša”, a svoj doprinos su dali i dr Paolo Serra, psihijatar i konsultant Caritasa za mentalno zdravlje, aktivni učesnik u procesu deinstitucionalizacije u psihijatrijskoj bolnici u Goriciji i rukovodilac u službama u zajednici u Arecu i Firenci, kao i Dejan Milenković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Projekat „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama” ima za cilj da podstakne i pomogne uspostavljanje Centara za mentalno zdravlje širom Srbije, smanjivanje broja korisnika/pacijenata u socijalnim i zdravstvenim ustanovama i njihovo postepeno zatvaranje ili transformaciju, izmenu postojećih i usvajanje novih propisa u različitim oblastima, koji će obezbediti odgovarajući pravni okvir za sistemsku zaštitu ljudskih prava osoba sa mentalnim poteškoćama, okupljanje i zajedničko delovanje organizacija civilnog društva, kampanju za podršku javnosti itd. U tom smislu, nadamo se da će i ova publikacija doprineti boljem sagledavanju problematike i pronalaženju adekvatnijih rešenja koja će biti u skladu sa razvojem medicinske nauke, psihijatrije i sa međunarodnim standardima.

  • Page Count: 73
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian