ANNEX TO THE 3rd ALTERNATIVE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CEDAW AND WOMEN’S HUMAN RIGHTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

DODATAK 3. ALTERNATIVNOM IZVJEŠTAJU O IMPLEMENTACIJI CEDAW KONVENCIJE I ŽENSKIM LJUDSKIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
ANNEX TO THE 3rd ALTERNATIVE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CEDAW AND WOMEN’S HUMAN RIGHTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Aleksandra Petrić, Fedra Idžaković, Gordana Vidović, Sabiha Husić, Mara Radovanović, Selma Hadžihalilović, Sadžida Tulić
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems, Evaluation research, Social differentiation, Studies in violence and power, Socio-Economic Research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: CEDAW; CEDAW convention; women human rights; BiH; alternative report; annex; economic position; political life; violence; victims of war; women trafficking; marginalisation; women from rural areas; LBT;
Summary/Abstract: Dodatak trećem alternativnom izvještaju je nastao kao rezultat zajedničkih napora grupe aktivistkinja i aktivista iz nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa ženama čija su prava ugrožena ili direktno povrijeđena, kao i aktivnostima zalaganja za usvajanje rodno osjetljivih i odgovornih zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova.

  • Page Count: 55
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian, Serbian