Traditional own resources of EU - Serbia's readiness to implement EU regulations Cover Image

Tradicionalna sopstvena sredstva EU – ocena spremnosti Srbije za primenu regulative EU
Traditional own resources of EU - Serbia's readiness to implement EU regulations

Author(s): Milica Adamović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Fiscal Politics / Budgeting, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; EU; EU accession; traditional own resources of EU; budget; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Analiza pravnih tekovina EU u oblasti Tradicionalnih sopstvenih sredstava ukazuje da je uspostavljanje sistema Tradicionalnih sopstvenih sredstava veoma složeno, i zahteva formiranje novog informacionog sistema vezanog za sistem računa A i B, postavljanje mehanizama kontrole sistema, determinisanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira saradnje sa drugim državama članicama na području naplate tradicionalnih sopstvenih sredstava kao i obezbeđenje administrativnih kapaciteta za pravilnu primenu svih pravnih tekovina u ovoj oblasti. Pored navedenog, najveći izazov će predstavljati odabir modela obezbeđenja novih prihoda usled gubljenje suvereniteta nad tradicionalnim sopstvenim sredstvima koja danom pristupanja postaju prihod EU. Pri tome, važno je da se poštuje princip neumanjenja ekonomskog kapaciteta građana, do koga bi svakako došlo povećanjem poreskih stopa određenih vrsta poreza. Uspostavljanjem koordinacione jedinice za sistem Tradicionalnih sopstvenih sredstava i planiranje aktivnosti u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta se mogu oceniti kao početna faza uspostavljanja ovog sistema. U trenutnoj fazi procesa pregovaranja Srbija je načinila tek početne korake za primenu EU regulative u ovoj oblasti. Imajući u vidu činjenicu da je Evropska komisija dala preporuku za otvaranje Poglavlja 33 - Finansijske i budžetske odredbe, Republika Srbija bi nužno morala da ubrza aktivnosti koje su neophodne za uspostavljanje sistema Tradicionalnih sopstvenih sredstava jer će zatvaranje navedenog poglavlja biti uslov za zatvaranje celokupnih pregovora. Iz navedenih razloga nadležni organi i koordinaciona jedinica koji su uključeni u ceo sistem moraju pravovremeno da jačaju svoje administrativne kapacitete za pravilnu primenu sistema Tradicionalnih sopstvenih sredstava. Iako danom pristupanja EU tradicionalna sopstvena sredstva u velikom procentu (80%) neće predstavljati prihod Republike Srbije, obavezu jačanja i obezbeđivanja administrativnih kapaciteta za njihovo prikupljanje treba shvatiti i kao obezbeđenje unapređenog alata za prikupljanje prihoda od poreza na dodatu vrednost iz uvoza na koje se budžet Republike Srbije u velikoj meri trenutno oslanja, a s obzirom na slobodu izbora privrednog subjekta u pogledu države carinjenja u okviru EU.

  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian