State aid: the challenges of transposition of the EU's political and legal framework in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Državna pomoć: izazovi transpozicije političkog i pravnog okvira EU u Bosni i Hercegovini
State aid: the challenges of transposition of the EU's political and legal framework in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Davor Vuletić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Family and social welfare, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitution Court; legal framework; BiH; EU; EU legislation; state aid;
Summary/Abstract: Nesumnjivo je da EU koncept reguliranja državne pomoći postavlja pitanje vječite potrage za balansom između izvršavanja najtradicionalnijih finansijskih funkcija vlade i sve više obavezujućih pravila EU vezanih za razvoj i jačanje jedinstvenog tržišta. Ovakav pristup EU podržavaju suštinski ciljevi ugovora i ono što se percipira kao rastuća potreba za prevencijom narušavanja konkurencije i trgovine među državama članicama. Nadalje, nedostatak zajedničke industrijske politike ili konsenzusa o direktnoj poreskoj politici u EU kreirala je prepreku za punu primjenu pravila konkurencije i opasnosti od ozbiljnih prekograničnih efekata. Iako su pravila o državnoj pomoći iz Ugovora o osnivanju EZ nastala kao kompromis, postigla su uticaj na naconalne politike koje se nisu mogle predvidjeti. Problem delikatnog balansiranja između Komisije i država članica po pitanju državne pomoći i suvereniteta u ekonomskoj politici je vidljiv iz porasta slučajeva iz oblasti državne pomoći, žalbi pred Europskim sudom, te obima ne prijavljenih slučajeva državne pomoći i problema povrata nelegalne državne pomoći. Proces stabilizacije i pridruživanja zahtjeva od potencijalnih kandidata i država kandidata da primjene EU pravila, prakse i pristupe znatno prije formalnog članstva u EU. Pravila državne pomoći su rezultat decenijama dugog iskustva u rješavanju problema balansa između ekonomskog suvereniteta država članica i potrebe da se zaštiti konkurencija i trgovina na zajedničkom tržištu. Međunarodne obaveze za Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti proizilaze iz Privremenog sporazuma, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, Sporazuma CEFTA 2006, Sporazuma o energetskoj zajednici jugoistočne Europe, a u budućnosti i pravila Svjetske trgovinske organizacije. Ustavni osnov za donošenje Zakona o državnim pomoćima sadržan je u članu IV.4. Ustava Bosne i Hercegovine koji utvđuje ovlaštenja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinine za donošenje zakona u svojoj nadležnosti. Ustavni osnov za nadležnost Bosne i Hercegovine je u članu III. 1. b) Ustava BiH jer je tematika zakona usmjerena na regulisanje sistema koji treba spriječiti narušavnje konkurencije i vanjske trgovine između BiH i drugih zemalja. Nadalje, značajna uloga i obaveza entitetskih vlasti u omogućavnju uspostave sistema državne pomoći ima ustavni temelj u članu III.2. b) Ustava BiH koji utvrđuje da će svaki entitet pružiti svu potrebnu pomoć vlastima Bosne i Hercegovine kako bi joj se omogućilo da ispoštuje međunarodne obaveze. Ustav BiH vanjsku trgovinu navodi izričito kao nadležnost Države BiH. Stoga svaki metod pravnog tumačenja, bilo jezički, logički, sistemski, historijski ili ciljni dolazi do identičnog zaključka: Zakon o državnoj pomoći mora biti donesen na nivou BiH, a samostalni državni organ mora biti formiran na nivou BiH. Konačno uspostava sistema državne pomoći unijet će mnoge nove elemente u pravni sistem BiH, poput doktrine učinka a posebnmo direktnog dejstva pravnih propisa EU. Ključni element za shvatanje promjena u pristupu ovoj materiji je zahtjev iz stava 2 člana 36 Privremenog sporazuma. Naime, svaka praksa suprotna ovom članu 36 (71) ocjenjivat će se na osnovu kriterija koji proizilaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici, posebno čl. 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice. To će zahtjevati i jedan dugotrajan proces obuke ljudi koji će ova pravila primjenivati kako u državnoj administraciji tako i u poslovnim subjektima ali i u akademskoj zajednici.

  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2011
  • Language: Croatian