New juvenile criminal legislation of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Novo maloljetničko krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine
New juvenile criminal legislation of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Rialda Ćorović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Public Law, Evaluation research, Penal Policy
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; legislation; juvenile; criminal law; BiH; penal policy; Republic of Croatia; Canada; SAD;
Summary/Abstract: Razvoj savremenog koncepta restorativne pravde smatra se jednim od najznačajnijih savremenih krivičnopravnih dostignuća. Restorativna pravda se može okarakterisati kao konstruktivan odgovor na kriminalitet u kome težište reakcije nije na kažnjavanju učinioca i odmazdi, već na naknadi štete i popravljanju odnosa narušenih krivičnim djelom. Restorativna pravda je pristup koji društveno neprihvatljiva ponašanja posmatra i na njih reaguje na fundamentalno drugačiji način u odnosu na tradicionalni retributivni krivičnopravni sistem reagovanja. Model restorativne pravde širom svijeta postojano zadobiva sve veći kredibilitet kao moćna alternativa tradicionalnim odgovorima na krivična djela. Počev od 1998. godine, izmjenama krivičnog zakonodavstva i u našem krivičnopravnom sistemu se počinju prepoznavati idejni uticaji modela restorativne pravde. To predstavlja pozitivan korak u procesu reforme krivičnopravnog sistema Bosne i Hercegovine i njegovog usklađivanja sa relevantnim međunarodnim standardima. Međutim, u našem krivičnopravnom sistemu restorativna pravda se posmatra, prije svega, kao oblik reagovanja na kriminalitet maloljetnika, i to onih koji su učinili lakše krivično djelo, dok je, bar za sada, zanemaren značaj reagovanja mehanizmima restorativnog karaktera u slučaju činjenja težih krivičnih djela od strane maloljetnika i u slučaju punoljetnih učinilaca krivičnih djela. Predmet ove analize je prikaz zastupljenosti elemenata restorativne pravde u novom maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. U tom smislu, ukazat ću na mjere koje predstavljaju alternative pokretanju krivičnog postupka prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela, odnosno skretanje (diverziju) sa istog, ali prije toga na međunarodne standarde koji predstavljaju uporište za njihovu primjenu. Uz to ću, također, sagledati i primjere dobre prakse korištenja modela restorativne pravde u uporednopravnim krivičnim sistemima, kao i implementaciju alternativnih mjera u krivičnopravnoj praksi Bosne i Hercegovine. U završnom dijelu analize dat ću određene preporuke koje bi, po mom mišljenju, trebalo što hitnije provesti.

  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian