Applying the principle of in dubio pro conventione to the solutions of the State Aid Council of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Primjena načela in dubio pro conventione u rješenjima Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine
Applying the principle of in dubio pro conventione to the solutions of the State Aid Council of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Samir Sabljica
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Family and social welfare, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; state aid; BiH; EU accession; SSP; State Aid Council; in dubio pro conventione; legal framework;
Summary/Abstract: Zakon o sistemu državne pomoći u BiH je od velikog značaja za evropske integracione procese BiH. On pokazuje da se BiH opredjelila da prihvati standarde EU u oblasti državnog intervencionizma, ali i namjeru BiH da reformira oblast subvencija u industriji. Reforma državne pomoći podrazumijeva preusmjeravanje ograničenih javnih finansijskih resursa u ekonomski samoodržive projekte, s potencijalom da podstaknu razvoj i zapošljavanje, te postepeno smanjivanje subvencija sektorima i kompanijama koje ostvaruju ekonomski gubitak. Osnivanjem Vijeća za državnu pomoć, BiH je realizirala obavezu iz SSP-a za osnivanjem samostalne, nezavisne, operativno funkcionalne institucije na državnom nivou, koja će vršiti nadzor nad dodjelom državne pomoći i njenim korištenjem, te koja ima ovlašćenje da odredi povrat nezakonito dodijeljene državne pomoći. Uspostava sistema državne pomoći unijela je mnoge nove elemente u pravni sistem BiH, poput doktrine učinka, a posebno posrednog dejstva pravnih propisa EU. Obaveza koja proističe iz SSP-a pruža mogućnost da BiH interpretira domaće pravo u svjetlu prava EU, te da kroz takvu interpretaciju pokuša dati isto značenje i efekte kakvi bi nastali izravnom primjenom norme EU. Ovakva obaveza institucija BiH da interpretativnom harmonizacijom pravni poredak BiH približi pravnom poretku EU proizilazi iz pristanka BiH da potpiše i ratificira SSP.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian