Application of the legal principles in the decisions of the Supreme Court of the Republic of Croatia Cover Image

Primjena pravnih načela u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Application of the legal principles in the decisions of the Supreme Court of the Republic of Croatia

Author(s): Jadranko Jug
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; legal principles; Supreme court; Republic of Croatia; application; evaluation;
Summary/Abstract: Pravna načela kao općeprihvaćeni pravni standardi koriste se u obrazloženjima odluka VSRH kao najvišeg suda u RH, i time čine sastavni dio pravnih stajališta i sudske prakse koju stvara VSRH. Iako pravna načela u pravnom sustavu RH nisu formalni izvor prava, kao dio obrazloženja odluka VSRH, snagom argumenata i autoritetom VSRH koji izražava svoja pravna shvaćanja u svojim odlukama, postaju prihvaćeni od strane sudova i time neformalni izvor prava koji se primjenjuje u praksi. Pravna načela koja se primjenjuju u praksi sudova u RH možemo sa stajališta njihove primjene u praksi primarno podijeliti na opća i posebna pravna načela. Kriterij za takvu podjelu je da li se neko pravno načelo može primijeniti u svim ili većini sudskih postupaka ili samo u određenim vrstama postupaka i sporova. Pravna načela u praksi VSRH primjenjuju se većinom dopunski uz određenu pravnu normu koja se primjenjuje u konkretnom sporu, a rjeđe se primjenjuje direktno i isključivo bez navođenja pravne norme, posebno u slučaju pravnih praznina. Kao izvori općih pravnih načela koja se primjenjuju u odlukama VSRH navode se međunarodni ugovori (Konvencija) i Ustav RH te praksa Ustavnog suda RH i ESLJP, a kod posebnih pravnih načela navode se posebni zakoni koji propisuju konkretno pravno načelo. Primjena pravnih načela u odlukama VSRH je prisutna, ali se može zaključiti da je ta primjena još uvijek prije iznimka nego pravilo. Smatram da će ubuduće primjena pravnih načela u odlukama VSRH biti učestalija zbog primjene EU prava i pod utjecajem Ustavnog suda RH i ESLJP.

  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian
Toggle Accessibility Mode