Permissible restrictions on the exercise of general voting rights Cover Image

Dopuštena ograničenja u pogledu ostvarivanja opšteg biračkog prava
Permissible restrictions on the exercise of general voting rights

Author(s): Maja Nastić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Electoral systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; electoral system; voting rights; general voting rights; restrictions; candidacy; constitution; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Očekujući celovitu i sveobuhvatnu reviziju izbornog zakonodavstva Srbije, analizirana je kompatibilnost nacionalnih rešenja sa međunarodnim standardima i rešenjima u uporednim sistemima. U fokusu analize je ostvarivanje opšteg biračkog prava, kao ključnog elementa savremenih demokratija, i ograničenja koja se mogu smatrati dopuštenim. Iako je opšte biračkog pravo uvedeno još polovinom prošlog veka, poslednjih godina prisutna su fleksibilnija shvatanja "klasičnih" uslova za njegovo sticanje, što se doprinosi njegovoj istinskoj univerzalnosti i povećava obuhvat stanovništva opštim biračkim pravom. U kojoj će meri garancije opšteg prava glasa, sadržane u ustavu ili izbornom zakonodavstvu biti ostvarene, često i u značajnoj meri zavisi od propisa koja su sadržana u drugim granama prava. Tako, kada govorimo o državljanstvu kao uslovu ostvarivanja biračkog prava, moraju se imati u vidu pravna pravila koja se tiču sticanja ili prestanka državljanstva. U Srbiji je nedavno sprovedena liberalizacija ovih propisa, što se direktno odrazilo i na uživanje biračkog prava. Međutim, naše izborno zakonodavstvo ne prepoznaje strance kao moguće titulare biračkog prava, te bi valjalo razmisliti o tome. U svetlu pristupanja EU Srbija će morati da svoje izborne propise harmonizuje sa propisima EU, posebno, u pogledu izbornih prava koje državljani EU uživaju unutar država članica. Imajući u vidu da je u našem sistemu poslovna sposobnost uslov biračke i poslaničke sposobnosti, postupak lišenja poslovne sposobnosti ima direktne reperkusije u pogledu uživanja biračkog prava. Nedavne izmene zakona u tom domenu mogu imati pozitivni efekat i po ostvarivanje izbornog prava. Međutim, valjalo bi razmisliti o mogućnosti davanja biračkog prava osobama koje su delimično lišene poslovne sposobnosti i kreirati adekvatan pravni okvir za realizaciju toga. Značajna karakteristika našeg izbornog sistema odnosi se na eksterno glasanje, odnosno glasanje naših građana koji imaju prebivalište u inostranstvu.Međutim, ukoliko postoji stvarna namera da se omogući glasanje dijaspore, neophodno je učiniti značajne izmene u izbornom zakonodavstvu. Te izmene odnosile bi se na uvođenje novih načina glasanja (elektronsko ili glasanje putem pošte), ili, pak, otvaranje biračkih mesta i van diplomatsko-konzularnih predstavništava. Kada je reč o licima koja su na izdržavanju kazne zatvora, naše zakonodavsto pripada grupi malobrojnijih država, koje ne sadrži nikakva ograničenja u pogledu uživanja izbornih prava ovih lica. Značajne izmene izborno zakonodavstvo Srbije mora da pretrpi u postupku kandidovanja. Izbornim zakonom, u funkciji zaštite prava kandidovanja i pasivnog biračkog prava, treba regulisati sve pojedinosti vezane za postupak kandidovanja: kada se registracija kandidata može izvršiti, u kom roku se mora obaviti prikupljanje potpisa, proces verifikacije, registracije i krajnji rok u kome se može osporavati validnost prijavljenih kandidatura. Zakonom je potrebno precizno definisati kada može doći do odbijanja kandidature. Ukoliko je kandidatura prihvaćena, onda njeno preispitivanje treba dozvoliti samo u slučajevima ozbiljnog kršenja zakona, jer to čitav proces čini ranjivim na zloupotrebe i može poslužiti kao političko sredstvo za eliminaciju određenog kandidata. Kandidate koji ne poštuju izborna pravila treba sankcionisati srazmerno stepenu povrede: opomene, novčane kazne, gubljenje prava na subvenciju troškova kampanje, dok diskvalifikaciju treba primenjivati krajnje restriktivno. Takođe, ne treba dozvoliti ni olako povlačenje kandidature, jer to može da izazove konfuziju kod birača, posebno kada su glasački listići već odštampani.

  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian