Analysis of Legal Protection in Public Procurement Procedures in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Analiza pravne zaštite u postupcima javne nabave u Bosni i Hercegovini
Analysis of Legal Protection in Public Procurement Procedures in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Stanka Pejaković
Subject(s): Politics, Economic policy, Law on Economics, Public Finances, Commercial Law
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; public procurement procedure; legal protection; legislation; analysis;
Summary/Abstract: Pravna zaštita u postupcima javne nabave podrazumijeva skup pravnih normi koje uređuju mehanizme dostupne sudionicima u ovim postupcima radi zaštite njihovih prava i interesa. Normativni okvir pravne zaštite osigurava ostvarivanje nekoliko važnih ciljeva javne nabave. Konkurentni i transparentni postupci javne nabave pomažu javnopravnim tijelima da nabavljaju proizvode i usluge bolje kvalitete za nižu cijenu (engl. best value for money). Rezultat toga je učinkovitija potrošnja javnih sredstava, brži gospodarski razvoj, kao i veća konkurentnost među poduzetnicima. Otvoreni i transparentni postupci javne nabave utječu na sprječavanje diskriminacije, nepotizma i korupcije. Sa stajališta Europske unije (EU), cilj je javne nabave i otvaranje tržišta javne nabave među državama članicama, što omogućava sudjelovanje poduzetnika u postupcima javne nabave i izvan granica pojedine države. Pravna zaštita vrlo je važna za ostvarivanje navedenih ciljeva javne nabave. Pravna regulacija pravne zaštite trebala bi osigurati jednak pravni položaj svih poduzetnika u postupcima javne nabave, učinkovitost i žurnost u provedbi postupaka javne nabave, ali i unaprijediti pravnu sigurnost u ovome području. Neuređena ili nedovoljno uređena pravna zaštita znači neposrednu štetu gospodarstvu, jer omogućava odabir ponude koja nije nužno i najpovoljnija. To ima za posljedicu i druge negativne učinke (političke, gospodarske, sociološke). Učinkovita pravna zaštita povećava povjerenje javnosti u transparentnost postupka te potiče poduzetnike na sudjelovanje u postupcima javne nabave. Učinkovita pravna zaštita djeluje i preventivno, kako na konkretno ugovorno tijelo tako i na sva druga ugovorna tijela, na način da odustanu od mogućih povreda zakonodavstva o javnoj nabavi. Osim što zauzimaju značajno mjesto u svakom pravnom poretku, nacionalne norme o pravnoj zaštiti imaju u državama članicama EU-a, ali i u državama kandidatima i onima koje se pripremaju to postati, utemeljenje u europskom pravu i rezultat su prilagodbe zakonodavstva zahtjevima europskog prava. Na taj se način postiže ujednačavanje pravne zaštite u državama članicama, državama kandidatima pa i potencijalnim kandidatima. Zahtjev za ujednačenim postupanjem u državama članicama posljedica je shvaćanja da različita pravila u različitim državama negativno utječu na funkcioniranje ujedinjenoga europskog tržišta. Europsko zakonodavstvo od značaja je i u Bosni i Hercegovini (BiH), jer osim što je instrument za jačanje gospodarstva, značajno je i u smislu dosada preuzetih obveza postupnoga usklađivanja zakonodavstva. Jedno od područja u kojem se obavlja usklađivanje zakonodavstva u BiH je i područje javne nabave. Predmet je ove studije pravna zaštita u postupcima javne nabave u BiH, koja se provodi kao upravna i upravnosudska zaštita, i to na način da se kritički razmatraju relevantna pitanja pravne zaštite sudionika u postupcima javne nabave. Predmet su analize važeće norme koje se odnose na pravnu zaštitu u postupcima javne nabave, imajući u vidu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije na prava i interese sudionika u postupcima javne nabave. Takav fokus studije prije svega podrazumijeva analizu zakonske regulacije osnovnoga pravnog lijeka koji stoji na dispoziciji sudionicima u postupcima javne nabave protiv odluke ugovornog tijela te radnje, propuštanja radnje ili postupka ugovornog tijela, a potom i analizu postupka povodom tužbe u upravnome sporu. U tom smislu, ova studija predlaže smjer moguće zakonodavne intervencije, koji bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, mogao poboljšati normativno uređenje pravne zaštite u postupcima javne nabave u BiH. Prema tome, pored pravne analize pravne zaštite, onakve kakva jeste prema postojećem (važećem) zakonskom okviru (de lege lata), ova studija uključuje i pitanje kakva bi ta zaštita trebala biti s obzirom na zahtjeve europskoga prava (de lege ferenda). Analiza polazi od toga da pitanje pravne zaštite uređuje svaka država samostalno te da je takva autonomija država članica (i budućih država članica u smislu preuzetih obveza) ograničena pravilima EU-a. Zato se u ovoj studiji izvode zaključci o utjecaju relevantnoga europskog prava na osiguranje učinkovitih pravnih lijekova u području pravne zaštite u postupcima javne nabave. Značajno je i sagledavanje prakse Europskog suda pravde u Luksemburgu (Europski sud) te propisa koji normiraju dostupnost pravnih lijekova u nekim od država članica koje su implementirale i primjenjuju europsko pravo (Hrvatska i Slovenija). Cilj je toga sagledavanja razmotriti koje se pouke mogu izvući iz iskustava spomenutih država i kako se te pouke mogu primijeniti u pravu BiH radi daljnjeg razvoja legislative o pravnoj zaštiti. Time se dobiva slika odnosa pravne regulative i prakse te se daju uočiti nedostatci trenutačne pravne normiranosti pravne zaštite u postupcima javne nabave u BiH. Nakon predstavljanja metodološkoga i analitičkog okvira studije (poglavlje 2), sumarno se navode relevantni pravni akti EU-a (poglavlje 3). Potom je predmet analize pravni i institucionalni okvir javne nabave u BiH (poglavlje 4). U poglavlju o pravnoj zaštiti (poglavlje 5) analiziraju se postupovna pravila, da bi se potom, u zaključku, sumirali rezultati analize (poglavlje 6). Analiza završava preporukama, u kojima se sugeriraju moguća rješenja prethodno prepoznatih problema (poglavlje 7).

  • Page Count: 63
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian