Discrimination on The Grounds of Disability in Bosnia And Herzegovina: The Challenges of The New Legal Provisions Cover Image

Diskriminacija na osnovu invaliditeta u Bosni i Hercegovini: izazovi novih zakonskih rješenja
Discrimination on The Grounds of Disability in Bosnia And Herzegovina: The Challenges of The New Legal Provisions

Author(s): Kosana Beker
Subject(s): Criminal Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law, Demography and human biology
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; disability; discriminatinon; legislation; Conventions;
Summary/Abstract: Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine je izmijenjen i dopunjen 2016. godine tako što je eksplicitno propisano, pored ostalog, da je invaliditet jedno od ličnih svojstava na osnovu kojeg je diskriminacija zabranjena. Za razumijevanje diskriminacije lica sa invaliditetom i posljedično bolju zaštitu od diskriminacije važna je i dopuna koja se odnosi na krug lica koja su zaštićena od diskriminatornog postupanja. Definicija diskriminacije je dopunjena tako da je sada zabranjeno svako različito postupanje utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su sa njima u rodbinskoj ili drugoj vezi [...]. Ova dopuna je posebno važna za lica sa invaliditetom i njihove porodice jer nije rijetka situacija da su članovi porodice i druge bliske osobe lica sa invaliditetom izloženi tzv. asocijativnoj diskriminaciji, odnosno diskriminatornom postupanju ne na osnovu svog ličnog svojstva, već na osnovu ličnog svojstva druge osobe.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian