Age As a New Discrimination Ground in Bosnia And Herzegovina Cover Image

Starosna dob: Novi osnov diskriminacije u Bosni i Hercegovini
Age As a New Discrimination Ground in Bosnia And Herzegovina

Author(s): Kosana Beker
Subject(s): International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Demography and human biology, EU-Legislation, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; age; discrimination; law; human rights; court practices;
Summary/Abstract: Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine izmijenjen je i dopunjen 2016. godine, a starosno doba je dodato kao lično svojstvo na osnovu kojeg je diskriminacija zabranjena. Zakon sadrži izuzetke od principa jednakog postupanja, odnosno, propisano je da se zakonske mjere i radnje neće smatrati diskriminatornim kada se svode na nepovoljno razlikovanje ili različito postupanje ako su zasnovane na objektivnoj i razumnoj opravdanosti, kao i ukoliko se time ostvaruje legitiman cilj i ako postoji razuman odnos proporcionalnosti između sredstava koja se koriste i cilja koji se nastoji realizovati. Između ostalog, propisano je da se određivanje maksimalnog starosnog doba najprimjerenijeg za prekid radnog odnosa i određivanje starosnog doba kao uslova za penzionisanje neće smatrati diskriminatornim. Ipak, ova problematika je znatno kompleksnija i u nastavku teksta se rasvjetljavaju neki od njenih ključnih aspekata.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian