Monitoring of Judical Response to Corruption in BiH: Report for 2017-2018 Cover Image

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH - Izvještaj za 2017-2018. godinu
Monitoring of Judical Response to Corruption in BiH: Report for 2017-2018

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Criminal Law, Present Times (2010 - today), Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; corruption; judiciary; response; monitoring;
Summary/Abstract: U cilju izvještavanja o kvalitetu i efikasnosti pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine (BiH) u kontekstu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela, sačinili smo i treći po redu monitoring izvještaj, koji donosi analizu odgovora pravosuđa na korupciju u 2017. godini. S obzirom na nedostatak zvaničnih analiza i procjena rada pravosudnih organa u ovoj oblasti, istraživačkim resursima Analitike nastoji se omogućiti bolje razumijevanje funkcionisanja pravosudnog sistema u procesuiranju korupcije. Ovaj izvještaj, koji predstavlja nastavak naših aktivnosti iz 2016. i 2017. godine, na sistematičan i metodološki rigorozan način daje neovisnu ocjenu odgovora pravosuđa na korupciju, nudeći i komparativni pregled nalaza monitoringa i analize od 2015. do 2017. godine. U skladu s prethodno utvrđenim metodološkim okvirom, ovaj izvještaj pruža uvid u kvalitet odgovora pravosuđa na korupciju u 2017. godini, te donosi komparativnu analizu statističkih, kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja rada bosanskohercegovačkog pravosuđa u toj oblasti u posljednje tri godine. Na osnovu podataka dostavljenih od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH), predstavljeni su opći statistički podaci o predmetima u pravosudnim institucijama u BiH koji su vezani za koruptivna krivična djela, a koji su procesuirani tokom 2017. godine. Opći statistički podaci za potrebe ovog izvještaja su, zapravo, numerički pokazatelji obima posla tužilaštava i sudova u BiH u oblasti koruptivnih krivičnih djela u periodu od godine, a koji su dobijeni na osnovu zvaničnih podataka koje su nam dostavili predstavnici VSTV-a BiH. Numerički pokazatelji su osnova za generiranje kvantitativnih pokazatelja, koji se, u skladu sa našim metodološkim okvirom, dobijaju analizom odnosa nekih od ključnih kategorija i aspekata rada tužilaštava i sudova BiH u ovoj oblasti. Ovo istraživanje polazi od pretpostavke da se analizom isključivo kvantitativnih pokazatelja rada pravosudnih institucija ne bi dobila kompletna slika o kvalitetu odgovora pravosuđa na korupciju. Stoga je neophodno i uključivanje kvalitativnih pokazatelja, koji su dobijeni analizom sadržaja optužnica i pravosnažnih presuda, koja je izvršena na slučajnom uzorku pravosnažno okončanih predmeta u 2017. godini. Ključni pokazatelji su upoređeni sa relevantnim nalazima iz 2015, odnosno 2016. godine, kako bi se uočili trendovi u ovom domenu, o kojima se svakako može govoriti nakon tri godine konzistentnog monitoringa. Važno je naglasiti da se metodologija na kojoj je ovo istraživanje zasnovano ne bavi zakonskim okvirom za procesuiranje koruptivnih krivičnih djela, niti njegovom usklađenošću sa međunarodnim standardima i najboljim praksama. Kao i prethodni izvještaji, i ovaj se bavi analizom odgovora pravosudnih organa na koruptivna krivična djela u aktuelnom zakonskom okviru. No, kada su u pitanju međunarodni standardi i prakse, bitno je naglasiti da metodološki okvir prema njima ima aspiracijski pristup. Naime, gdje god smo mogli identificirati relevantni međunarodni standard (uključujući i odgovarajuće smjernice relevantnih tijela i institucija) koji nije eksplicitno predviđen aktuelnim pravnim okvirom u BiH, dali smo prednost tom standardu. Kao i prethodnih godina, u prikupljanju podataka za izradu izvještaja koji se odnosi na 2017. godinu ključni izvor bio je Odjel za pravosudnu upravu VSTV-a. Prikupljanje i dostavljanje podataka zahtijevalo je određeni period, uzimajući u obzir da VSTV ne organizuje podatke prema metodološkom okviru predviđenom za ovo istraživanje. Na osnovu dostavljenih podataka izvršene su statističke analize i rezultati su prezentirani odgovarajućim grafikonima. U nastavku izvještaja najprije slijedi pregled administrativnih podataka o procesuiranju koruptivnih krivičnih djela u BiH, odnosno prezentacija općih statističkih podataka i kvantitativnih pokazatelja koji se odnose na taj segment rada pravosuđa, s komparativnim osvrtom na nalaze iz prethodnih izvještaja. Zatim slijedi predstavljanje nalaza kvalitativne analize odabranih pravosudnih akata, te njihovo poređenje sa rezultatima u tom dijelu koji su prezentirani u prethodnim izvještajima. U trećem dijelu prezentirani su nalazi koji se odnose na pitanje transparentnosti pravosudnih institucija, koje je posebno važno u kontekstu procesuiranja korupcije. Na kraju, predstavljeni su zaključci istraživanja za 2017. godinu, ali i ukupnog trogodišnjeg ciklusa monitoringa i analize odgovora pravosuđa na korupciju u BiH.

  • Page Count: 34
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian