Monitoring the Judiciary's Response to Corruption Report for 2016-2017 Cover Image

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju Izvještaj za 2016-2017. godinu
Monitoring the Judiciary's Response to Corruption Report for 2016-2017

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Criminal Law, Present Times (2010 - today), Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: monitoring; judiciary's response; corruption report for 2016-2017;
Summary/Abstract: Cijeneći poseban značaj pravosuđa u borbi protiv korupcije, osnovni cilj ovog izvještaja, koji predstavlja nastavak aktivnosti Analitike u ovoj oblasti započetih 2017. godine, jeste da na sistematičan i metodološki rigorozan način ponudi neovisnu ocjenu kvaliteta odgovora pravosuđa na korupciju u Bosni i Hercegovini (BiH). Izvještaj se zasniva na rezultatima istraživanja provedenog tokom 2017. i 2018. godine, a čiji je osnovni cilj bio evaluirati rad pravosuđa na svim nivoima u BiH u postupanju povodom predmeta korupcije. Pored kvantitativnih podataka o procesuiranju korupcije u BiH iz zvaničnih izvora (VSTV BiH), ovaj izvještaj nudi uvid i u analizu sudske prakse iz oblasti koruptivnih krivičnih djela. Analizom sadržaja optužnica i pravosnažnih presuda u odabranim predmetima korupcije, ovaj dokument omogućava bolje i sistematičnije razumijevanje izazova s kojima se pravosudni sistem suočava u oblasti procesuiranja korupcije. Metodologija koju smo razvili i implementirali u ovom istraživanju stavlja naglasak na ukupni kvalitet odgovora pravosuđa na korupciju, koji za potrebe ovog izvještaja obuhvata četiri kategorije, i to: a) generalnu statistiku, b) kvantitativne pokazatelje rada pravosuđa u domenu koruptivnih krivičnih djela, c) kvalitet sadržaja sudskih i tužilačkih akata u domenu koruptivnih krivičnih djela, te d) transparentnost pravosudnih institucija u kontekstu procesuiranja korupcije. Generalna statistika u ovom kontekstu podrazumijeva numeričke pokazatelje obima posla pravosuđa u domenu koruptivnih krivičnih djela u toku jedne godine i zasniva se na zvaničnim administrativnim podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH) koji su nam dostavljeni. Kvantitativni pokazatelji rada pravosuđa u ovoj oblasti u kontekstu ove metodologije podrazumijevaju sagledavanje odnosa između pojedinih bitnih kategorija i bitnih aspekata rada tužilaštava i sudova u domenu koruptivnih krivičnih djela, a također se baziraju na podacima koje je dostavio VSTV. Kvalitet sadržaja sudskih i tužilačkih akata zasnovan je na analizi kvaliteta pravosudnih dokumenata koja je izvršena na slučajnom uzorku od 49 pravosnažno okončanih predmeta korupcije u BiH. Na kraju, kategorija transparentnosti za potrebe ovog izvještaja podrazumijeva fokus na dvije ključne dimenzije: proaktivnu transparentnost (objavljivanje dokumenata i relevantnih informacija na vlastitu inicijativu na web-stranicama pravosudnih institucija) i reaktivnu transparentnost (dostavljanje dokumenata i informacija na zahtjev). Ocjena i analiza prve dimenzije ove kategorije izvršena je na osnovu uvida u web-stranice pravosudnih institucija u BiH, dok je ocjena reaktivne transparentnosti, uz sva ograničenja, vezana prvenstveno za naša iskustva s pravosudnim institucijama u procesu prikupljanja dokumenata za potrebe ovog izvještaja. Preostale dvije kategorije predviđene našom sveobuhvatnom metodologijom – postupak, te nezavisnost i integritet – podrazumijevaju nešto drugačiji i zahtjevniji pristup, koji zbog tehničkih poteškoća i nedovoljne responsivnosti relevantnih aktera nismo mogli primijeniti u ovoj fazi implementacije projekta. No, u narednim izvještajima, odnosno u narednim godinama, istraživanjem će, nadamo se, biti obuhvaćeno svih šest kategorija ove metodologije, što će nam omogućiti sveobuhvatniji uvid u rad pravosuđa u ovoj oblasti, ali i unaprijeđenu prezentaciju rezultata našeg istraživanja. Važno je istaći i to da se ova metodologija uglavnom ne bavi zakonskim okvirom u BiH kao takvim, odnosno njegovim kvalitetom i usklađenošću sa međunarodnim standardima i najboljim komparativnim praksama. Zanima nas prvenstveno u kojoj mjeri i na koji način pravosuđe, u postojećem pravnom okviru, ispunjava svoju temeljnu funkciju u domenu procesuiranja korupcije. Pritom, i to je važno naglasiti, u definiranju kategorija i indikatora svjesno smo usvojili aspiracijski pristup: gdje god smo mogli identificirati relevantni međunarodni standard (uključujući i odgovarajuće smjernice relevantnih tijela i institucija) koji nije eksplicitno predviđen aktuelnim pravnim okvirom u BiH, dali smo prednost tom standardu. Paralelno s procesom analize optužnica i presuda koju su vršili eksperti, prikupljeni su administrativni podaci o procesuiranju koruptivnih krivičnih djela u 2016. godini. Ključni izvor za ovu vrstu podataka bio je Odjel za pravosudnu upravu VSTV-a, čiji su uposlenici, nakon prijema našeg zahtjeva, tražene podatke pripremili specifično za potrebe našeg istraživanja. Imajući u vidu da VSTV ne prikuplja niti sistematizira podatke o procesuiranju korupcije po kategorijama predviđenim našom metodologijom, razumljivo je da je za prikupljanje i dostavljanje takvih podataka bilo potrebno određeno vrijeme. Nakon dostavljanja traženih podataka, izvršene su odgovarajuće statističke analize, te vizuelno predstavljanje rezultata po relevantnim kategorijama i indikatorima. U nastavku izvještaja najprije slijedi prezentacija i analiza statističkih, odnosno kvantitativnih pokazatelja rada pravosuđa u BiH u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela. Nakon toga prezentirani su rezultati analize odabranih pravosudnih akata, uz odgovarajuće poređenje sa rezultatima našeg prethodnog istraživanja u ovoj oblasti. Četvrto poglavlje donosi analizu transparentnosti pravosuđa BiH u ovoj oblasti, s posebnim fokusom na dostupnost informacija o postupcima za koruptivna krivična djela. Zaključna razmatranja sumiraju ključne nalaze ovog ciklusa monitoringa odgovora pravosuđa u BiH na korupciju.

  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian