Majority principle in democracy: on the question of decision-making methods Cover Image
  • Price 3.00 €

Většinový princip v demokracii: k otázce metod rozhodování
Majority principle in democracy: on the question of decision-making methods

Author(s): Pavel Dufek
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Governance, Government/Political systems
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; democracy; majority principle; decision-making; methods;
Summary/Abstract: Spojení demokracie a vlády většiny je ve veřejném i odborném povědomí široce sedimentované. To se odráží i v některých odborných příspěvcích, které demokracii přímo definují prostřednictvím většinového principu jakožto nutné součásti (podmínky) demokracie (Bobbio 1987: 24–25; Van Parijs 2011: 7; srov. Saunders 2010a: 115). Podmínka nutnosti zde znamená, že abychom mohli daný politický režim nazvat demokracií, musí v něm fungovat většinové rozhodování (bez ohledu na případné další náležitosti). Kontroverznější je pak chápání většinového principu jako podmínky postačující, podle níž přítomnost většinového rozhodování automaticky zařazuje ten který politický systém mezi demokracie. V každém případě, pokud budeme demokracii považovat za jediný legitimní způsob vlády (jak jsme pro účely výkladu stanovili již v první kapitole), pak vláda většiny představuje klíčovou (nutnou nebo postačující) podmínku této legitimity. Podle Wojciecha Sadurskiho (2008: 39) je legitimizační síla většinového principu „natolik všudypřítomná, že ji často neregistrujeme a zřídkakdy podrobujeme tázání: prostě ji předpokládáme“.

  • Page Range: 172-194
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech