Don't make a family: Work and family considerations in fifteen years Cover Image
  • Price 3.00 €

Rodinu si nedělat: Práce a rodina v úvahách patnáctiletých
Don't make a family: Work and family considerations in fifteen years

Author(s): Lucie Jarkovská
Subject(s): Gender Studies, Education, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Family; work; career; education; labour market; gender segregation; gender equality; employment of women;
Summary/Abstract: Výzkumy gendrovanosti studijních a profesních voleb (např. Kreimer 2004, Smith a Steinmetz 2008, Reimer, Noelke a Kucel 2008), včetně našeho, jehož výsledky představujeme také v dalších kapitolách (viz Kapitoly 5 a 7), ukazují, že dívky si volí povolání, která jim nabízejí horší perspektivu než povolání, jež si volí chlapci. Na základě rozhovorů, které jsme získaly v průběhu výzkumu „Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy“, budeme v této kapitole pátrat po důvodech genderové segregace na pracovním trhu, pro kterou v existující literatuře nacházíme dvě teoretická vysvětlení. Neoklasická ekonomická teorie tvrdí, že jde o racionální volbu. Feministická teoretická perspektiva vnímá situaci žen na pracovním trhu jako důsledek jejich postavení v patriarchální společnosti a snaží se odhalovat mechanismy, které vedou k reprodukci toho uspořádání. Stávající teorie však odrážejí především západoevropský a severoamerický kontext, kde je zaměstnanost žen dlouhodobě nižší, než zaměstnanost žen v českém prostředí. V tomto textu se zamyslíme nad tím, nakolik závěry těchto teorií korespondují s českou realitou. Dříve, než představíme analýzu samotných dat, shrneme poznatky týkající se genderových nerovností na pracovním trhu a provázanosti pracovního trhu se systémem školství.

  • Page Range: 119-135
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech