The Position of National Minorities in the Political System Cover Image

Položaj nacionalnih manjina u političkom sistemu
The Position of National Minorities in the Political System

Author(s): Katarina Crnjanski-Vlajčić
Subject(s): Civil Society, Government/Political systems, Politics and society, Culture and social structure , Sociology of Culture, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies, Sociology of Politics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: National minorities; participation; cultural autonomy; Bosnia and Herzegovina; culture;
Summary/Abstract: U radu su obrađeni ključni aspekti ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Prikaz osnovnih prava nacionalnih manjina garantovanih međunarodnim dokumentima dat je u oblasti društveno-političke participacije i ostvarivanja prava na kulturnu autonomiju (pravo na njegovanje sopstvene kulture, pravo na obrazovanje, informisanje i službenu upotrebu maternjeg jezika). iako u ovom radu nisu posebno isticani problemi nacionalnih manjina na prostoru Bosne i Hercegovine, jasno je da postojeći sistem zaštite njihovih prava ostavlja prostor za dalje unapređenje.

  • Page Range: 163-178
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian