The importance of innovative training methods for employees in modern organizations Cover Image

Znaczenie innowacyjnych metod szkolenia pracowników we współczesnych organizacjach
The importance of innovative training methods for employees in modern organizations

Author(s): Aleksandra Mateńko
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: innovation; training; knowledge; development; knowledgebased economy; innowacje; szkolenia; wiedza; rozwój; gospodarka oparta na wiedzy
Summary/Abstract: This article discusses issues such as employee training and its impact on the functioning of the organization, innovation and innovativeness. It illustrates their interdependence and shows the effects that organizations can achieve by introducing innovations to employee training. Trainings are important for the development of both the organization and its employees. They constitute almost tangible proof that human resources in businesses are one of the most important factors to contributing the company’s success. In a knowledge economy, employee training is one of the most important methods thanks to which organizations can continue to improve. Incorporating innovation into training is essential for learning effectiveness to grow. // W niniejszym artykule omówiono takie zagadnienia, jak: szkolenia pracowników oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, innowacja i innowacyjność. Zilustrowano ich wzajemną zależność oraz wskazano efekty, jakie mogą osiągnąć organizacje dzięki wprowadzaniu innowacji do szkoleń pracowników. Szkolenia są ważne dla rozwoju zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Stanowią niemalże namacalny dowód tego, że zasoby ludzkie w przedsiębiorstwach to jeden z najistotniejszych elementów przyczyniających się do sukcesu firmy. W gospodarce opartej na wiedzy szkolenia pracowników są jedną z najważniejszych metod, dzięki którym organizacje mogą wciąż się doskonalić. Wprowadzanie innowacji do szkoleń jest potrzebne, by efektywność uczenia się rosła.

  • Page Range: 123-136
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish