Analysis of the determinants of development of the creative industries sector in Poland Cover Image

Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce
Analysis of the determinants of development of the creative industries sector in Poland

Author(s): Sławomir Kotylak
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: creative industries sector; commercialization of culture; sectoral; sektor przemysłów kreatywnych; komercjalizacja kultury; rozwój sektorowy
Summary/Abstract: The aim of this article is to take evidence confirming or rejecting the research hypothesis that in Poland there are conditions for economic development based on the development of the creative industries sector. For this purpose, as a research method, the author uses a functional approach, functional analysis methodology, comparative analysis, expert approach and benchmarking. These approaches are more based on literary research, and to a lesser extent on diagnostic research (factual assessment). The latter may be the basis for the preparation of utility solutions that can serve as practical implications. development factors. // Celem artykułu jest przeprowadzenie dowodu potwierdzającego lub odrzucającego hipotezę badawczą, że w Polsce istnieją warunki do rozwoju gospodarczego opartego na rozwoju sektora przemysłów kreatywnych. Jako metody badawcze autor wykorzystał podejście funkcjonalne, metodykę analizy funkcjonalnej, analizę porównawczą, podejście eksperckie, benchmarking. Podejścia te w większym stopniu bazują na badaniach literaturowych, a w mniejszym na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu faktycznego). Te ostatnie mogą stanowić podstawę przygotowania rozwiązań użytkowych służących później jako implikacje praktyczne.

  • Page Range: 27-44
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish