POLITICAL PARTIES Cover Image

POLITIČKE STRANKE
POLITICAL PARTIES

Author(s): Zvonimir Jukić
Subject(s): Politics, Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; political system; political parties; history; organizational structure;
Summary/Abstract: Prve političke stranke u našoj zemlji formirane su početkom prošlog stoljeća u vrijeme Austrougarske uprave u BiH i od tada možemo pratiti razvoj višestranačke demokracije u BiH. Prvo političko organiziranje u BiH odvijalo se na etničko-konfensionalnom principu. Ulaskom u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon Prvoga svjetskoga rata, prekida se politčki subjektivitet BiH, te razvoj višestranačja u tom razdoblju na području naše zemlje nemoguće je promatrati izvan tadašnjeg opće-južnoslavenskog državnog konteksta. Nakon Drugog svjetskoga rata obnavlja se državnost BiH, ali se i uspostavlja diktatura komunističke partije uz zabranu osnivanja političkih stranaka. Nakon pada komunizma, 1990. godine, obnavlja se višestranačje u našoj zemlji, a zanimljivo je da su i tada baš kao i početkom XX. stoljeća najjače političke stranke formirane na etničkom principu. Razvoj višestranačja prekida rat koji je u BiH trajao od 1992. do 1995. godine. Nakon rata nastavlja se dominacija nacionalnih stranaka. Međutim, unutar sva tri nacionalna korpusa, odnosno sve tri nacionalne strankepokreta, već od prvih poratnih godina započinje proces diferencijacije i demokratizacije. Rascjepima u SDA, SDS-u i HDZ-u BiH nastaje niz novih političkih stranaka. Istodobno jačaju i multietničke stranke kao i stranke umjerenije orijentacije. Jednom započeti proces demokratizacije bio je nezaustavljiv, a kao potporni stup tek rođenoj demokraciji u BiH , uspotavljeni su i zakonski mehanizmi za pravično odvijanje izbornoga procesa, nadzor financiranja političkih stranaka te njihovu ovjeru za nastup na izborima. Svoj doprinos dao je i OHR kroz Bonske ovlasti, kojima je izravnim intervencionizmom u strukturu pojedinih političkih stranaka udaljio osobe koje su djelovale destruktivno na političkoj sceni, i tako ovim strankama omogućio profiliranje u moderne političke opcije lišene nacionalističkih ekstremizama.

  • Page Range: 264-291
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2009
  • Language: Croatian