HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL SYSTEM Cover Image

LJUDSKA PRAVA U KONTEKSTU POLITIČKOG SISTEMA
HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL SYSTEM

Author(s): Enida Turkušić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems, Politics and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: human rights;basic freedoms;European Convention for protection of human rights and fundamental freedoms;European Court of Human Rights;constitutions;ombudsman;constitutional court;constituent peoples;
Summary/Abstract: Ljudska prava se temelje na pojmu urođenog dostojanstva svih ljudskih bića. Univerzalna su, neotuđiva, nedjeljiva i međuovisna. Vijeće Evrope je izgradilo efiaksan sistem zaštite ljudskih prava kroz Evropsku konveciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Evropski sud za ljudska prava. U Bosni i Hercegovini ljudska prava se štite na nivou države, kao i na nivou entiteta. Ustav Bosne i Hercegovine, te ustavi entiteta, na specifičan način štite ljudska prava, kroz direktnu primjenu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

  • Page Range: 85-115
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian